svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"กฎหมายเช็คเด้ง” ยกเลิกเมื่อไหร่ ใช้กฎหมายอะไรแทน โทษหนักขนาดไหน

21 มิถุนายน 2565

"กฎหมายเช็คเด้ง” ยกเลิกเรียบร้อย หลังผ่านการเห็นชอบจาก ครม. ไปดูรายละเอียดกันต่อว่าจะมีผลเมื่อไหร่ หากเจอโกงเช็ค ตั้งใจฉ้อโกง คดีเช็คเด้ง ต้องใช้กฎหมายอะไรแทน มีโทษหนักขนาดไหน

การยกเลิก "กฎหมายเช็คเด้ง" หรือ ยกเลิก "พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534" ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมครม.เป็นที่เรียบร้อย ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ ไปดูรายละเอียดกันต่อไปว่า เมื่อยกเลิกกฎหมายแล้ว ต่อไปหากเจอโกงเช็ค ตั้งใจฉ้อโกง คดีเช็คเด้ง ต้องใช้กฎหมายอะไรแทน และมีโทษหนักขนาดไหน 

 

เหตุผลของการยกเลิกกฎหมายเช็คเด้ง

 

กระทรวงยุติธรรม รายงานว่า กฎหมายฉบับเดิม มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการใช้เช็คในการทำธุรกรรม และกำหนดให้การใช้เช็คที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงเป็นการกระทำความผิดทางอาญา

 

โดยกำหนดความผิดสำหรับการใช้เช็คที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะที่เป็นการหลอกลวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดหลักการให้พึงกำหนดโทษทางอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง และไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ในข้อ 11 ที่กำหนดให้บุคคลจะถูกจำคุกเพียงเพราะเหตุว่าไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ตามสัญญาไม่ได้ 

 

ประกอบกับปัจจุบันระบบการชำระเงินของประเทศได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต และระบบโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว ทางกระทรวงยุติธรรม จึงเสนอยกเลิกกฎหมายเช็คเด้งฉบับดังกล่าว

ระยะเวลาการยกเลิกกฎหมายเช็คเด้ง

  • มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ยกเลิกกฎหมายเช็คเด้ง แล้ว ใช้กฎหมายอะไรแทน

  • เมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 แล้ว หากเกิดกรณีที่ลูกหนี้สั่งจ่ายเช็คโดยไม่มีเจตนาทุจริต แต่เช็คไม่สามารถขึ้นเงินได้ เช่น เงินในบัญชีของลูกหนี้ไม่เพียงพอ เจ้าหนี้สามารถฟ้องผิดสัญญาทางแพ่งเพื่อบังคับให้ลูกหนี้ใช้เงินตามเช็คนั้น 
  • แต่ถ้าลูกหนี้มีเจตนาทุจริตเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้ได้รับเงิน อาจเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายอื่นได้ เช่น ความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประโยชน์ของการยกเลิกกฎหมายเช็คเด้ง

  • เกิดเป็นประโยชน์ต่อธนาคารพาณิชย์ให้สามารถใช้มาตรการทางธนาคารสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเช็คโดยกำหนดมาตรการกลั่นกรองลูกค้าขอใช้เช็ค โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดบทลงโทษทางอาญา 
  • ลดปัญหาเกี่ยวกับการใช้โทษทางอาญาบีบคั้นกับลูกหนี้ทางแพ่งให้ชำระหนี้ และสามารถประหยัดงบประมาณในการดำเนินการกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • ทำให้ประเทศไทยมีหลักกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 

อย่างไรก็ตามในการดำเนินการดังกล่าว กระทรวงยุติธรรม ได้แจ้งต่อที่ประชุมครม. ว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา และเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว จึงเสนอมาให้ที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้นจึงให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้