svasdssvasds

โครงการ U2T for BCG จุฬาฯ เปิดรับ "บัณฑิตจบใหม่" ลงทะเบียนทางออนไลน์ คลิกเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 มิ.ย. 2565 เวลา 20:00 น. 1.3k

โครงการ U2T for BCG จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับ บัณฑิตจบใหม่ และ ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนทางออนไลน์เพื่อเข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลได้ถึงวันที่ 28 มิ.ย.นี้ คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เปิดลงทะเบียนออนไลน์รับบัณฑิตจบใหม่และประชาชน เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล  

 

ทั้งนี้ โครงการ U2T for BCG เป็นการรวมพลังของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนกว่า 98 แห่ง สำหรับบัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่รวม 68,350 คน ครอบคลุม 7,435 ตำบล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว)

ในส่วนของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการ 62 ตำบล ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ 

 • กรุงเทพมหานคร 1 ตำบล 
 • น่าน 4 ตำบล 
 • ปัตตานี 1 ตำบล 
 • ยโสธร 1 ตำบล 
 • สระบุรี 55 ตำบล 

 

ระยะเวลาการจ้างงาน : 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2565)


สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบกลางออนไลน์ของ อว. ซึ่งหลังจากคัดเลือกได้แล้วจะมีการลงพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกับชุมชน ตำบลละ 8-10 คน เพื่อทำหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและบริการ การส่งเสริมการขยายและการตลาด การพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่าสูง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ การขนส่งและกระจายสินค้า เป็นต้น

รอบการสมัครและคัดเลือก

 • เปิดรับสมัครบัณฑิตและประชาชน ผ่านระบบการรับสมัครกลางทางเว็บไซต์ https://u2tbcg.com โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุพื้นที่ที่ประสงค์ในการปฏิบัติงาน

 

การรับสมัคร

 • รอบที่ 1 วันที่ 17-21 มิ.ย.65 
 • รอบที่ 2 วันที่ 27-28 มิ.ย.65

 

การคัดเลือก

 • วันที่ 22-26 มิ.ย.65
 • วันที่ 29-30 มิ.ย.65 

 

สรุปผลและประกาศผล

 • วันที่ 26 มิ.ย.65
 • วันที่ 30 มิ.ย.65 

 

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 


การจ้างงาน

พื้นที่ตำบลเดิม ที่ต่อยอดจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด้วย

 • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน/ตำบล
 • ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ ในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน/ตำบล

 

พื้นที่ตำบลใหม่ กำหนดจำนวนผู้ข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย

 • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 5 คน/ตำบล
 • ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ ในอัตรา 9,000 มาทต่อเดือน จำนวน 5 คน/ตำบล


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

 • บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่กิน 5 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
 • ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ที่ว่างงานหรือไม่ได้รับคำตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
 • มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด


ลักษณะและรายละเอียดภาระหน้าที่ของงาน

 • พัฒนา สั่งเสริม ผลักดัน ผลิตภัณฑ์และบริการต้าน BCG ของชุมชนออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เช่น พัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูงด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ทำการตลาดและขายสินค้า ทั้งแบบ online / offline และทั้งใน และต่างประเทศ
 • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หรืออัตลักษณ์และ brand สินค้า เพื่อให้สินค้าและบริการนั้นให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ และสามารถกระจายสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง
 • การพัฒนา U2T Market Place Platform เพื่อเป็นตลาดการขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนที่ได้รับการส่งเริมผลักดันในโครงการ
 • ยกระดับสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านการผลิตและบริการ
 • พัฒนาการขนส่งและกระจายสินค้า
 • ทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุน
 • การจัดทำข้อมูล TCD ให้สมบูรณ์
 • การปรับปรุงและพัฒนา Platform ให้ตอบสนองการใช้ประโยชน์ในหลากหลายมิติ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
 • การถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้ที่จะใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
 • เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะ BCG ผ่านช่องทางออนไลน์


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเรื่องเว็บไซต์การสมัครได้ที่โทร. 0-2026-6589

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการภายใต้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-3106

 

โครงการ U2T for BCG จุฬาฯ เปิดรับ "บัณฑิตจบใหม่" ลงทะเบียนทางออนไลน์ คลิกเลย

แท็กที่เกี่ยวข้อง