เปิดรับสมัครพยาบาล 400 ตำแหน่ง ดูเงื่อนไขนายจ้างซาอุฯ พร้อมเงินสวัสดิการ

20 มิ.ย. 2565 | 11:30 น.

เปิดรับสมัครพยาบาล 400 ตำแหน่ง ดูเงื่อนไขนายจ้างซาอุฯ พร้อมเงินสวัสดิการ เงินเดือนสูงสุด 1 แสนบาท เช็คคุณสมบัติ สวัสดิการ และ เอกสารในการสมัคร มัดรวมรายละเอียดทั้งหมดแล้วคลิกอ่านด่วน

จากกรณที่ กรมการจัดหางาน ได้ออกประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย นายจ้างบริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY

 

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY ซึ่งประกอบกิจการ บริการทางการแพทย์ สถานที่ทำงาน Makkah Al Mukarramah Road, Sulaimaniyah, Riyadh 11525,Kingdom of Saudi Arabia

 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537กรมการจัดหางาน จึงขอประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย นายจ้างบริษัท

KING FAHAD MEDICAL CITY โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 ตำแหน่งงาน จำนวนรับสมัคร และอัตราค่าจ้าง

 •  ตำแหน่งผู้จัดการพยาบาล (Nurse Manager) จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,135 -11,824 ริยาล หรือประมาณ 74,397 – 108,134 บาท
 •  ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (Head Nurse) จำนวน 30 ตำแหน่ง อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 6,145 - 8320  ริยาล หรือประมาณ 56,197-76,088  บาท
 • ตำแหน่งพยาบาลหัวหน้าเวร (Charge Nurse) จำนวน 50 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,155-6978 ริยาล หรือประมาณ 47,144-63,815 บาท
 •  ตำแหน่งพยาบาลผู้ดูแล 1(Staff Nurse 1) จำนวน 200 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 4,320-5850 ริยาล หรือประมาณ 39,507-53,500  บาท
 • ตำแหน่งพยาบาลผู้ดูแล 2 (Staff Nurse 2) จำนวน 100อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,625-4,423 ริยาล หรือประมาณ 33,151-40,449 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 : 1 ริยาล เท่ากับ 9.1453 บาท)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิงและเพศชาย อายุระหว่าง 20-60 ปีบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก ดังนี้

 • ตำแหน่งผู้จัดการพยาบาล จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง 10 ปีขึ้นไป ปริญญาโทหรือปริญญาเอกพยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง 4 ปีขึ้นไป

ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

 • มีประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง 9 ปีขึ้นไป หรือปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงาน ตามตำแหน่ง 6 ปีขึ้นไป
 • ตำแหน่งพยาบาลหัวหน้าเวร จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง 7 ปีขึ้นไป หรือปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง 4 ปีขึ้นไป
 • ตำแหน่งพยาบาลผู้ดูแล 1 จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป หรือปริญญาโทพยาบาลศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
 • ตำแหน่งพยาบาลผู้ดูแล 2 จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป

 

ดูเงื่อนไขนายจ้างซาอุฯ รับสมัครพยาบาล 400 ตำแหน่ง

 

ดูเงื่อนไขนายจ้างซาอุฯ รับสมัครพยาบาล 400 ตำแหน่ง

ดูเงื่อนไขนายจ้างซาอุฯ รับสมัครพยาบาล 400 ตำแหน่ง

 

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ

 • ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี และสามารถต่ออายุได้
 • ชั่วโมงการทำงาน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ทดลองงาน  90 วันปฏิทิน
 • อาหาร นายจ้างจ่ายให้ 600 ริยาล/เดือน (ยกเว้นตำแหน่งผู้จัดการพยาบาล)
 • ที่พัก นายจ้างจัดเตรียมให้ฟรี
 • วันหยุดประจำปี 35 วันทำการ โดยได้รับค่าจ้าง
 • ตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป (ชั้นประหยัด) นายจ้างจ่ายให้
 • บางตำแหน่ง (ระดับบริหาร) สามารถพาครอบครัวติดตามไปด้วยได้

 

ความเชี่ยวชาญการพยาบาล

 • ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต (NICU)
 • การผ่าตัดผู้ใหญ่
 • การดูแลฟัน
 •  ICU เด็ก
 •  การผ่าตัดเด็ก
 • พยาบาลห้องผ่าตัด
 •  ICU ทั่วไป
 •  เนื้องอกมะเร็งและโลหิตวิทยา
 •  ภาวะการนอนไม่หลับ
 • ICU หัวใจและหลอดเลือด
 • มะเร็ง
 •  คุณภาพการทำงานของพยาล
 • CU ระบบประสาทและสมอง
 •  ระบบประสาท
 •  การดูแลสุขภาพ
 • การดูแลระยะยาว
 • การฟอกไต (ผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่)
 • กายภาพบำบัด
 •  การให้เคมีบำบัด
 • การส่องกล้อง
 •  การดูแลบาดแผล
 •  ผู้ฝึกสอนทางคลินิก
 • ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • สูตินรีเวชวิทยา

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

 • ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ โดยกรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามที่กำหนด ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือ เฟซบุ๊ก: แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง)
 • Resume (จดหมายสมัครงาน ซึ่งเป็นข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยย่อ พร้อมรูปถ่าย)ให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อบริษัทนายจ้าง ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร (ต้องเป็น
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเท่านั้น) ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เพศ อายุ วันเกิด สถานภาพ
 • ส่วนสูง น้ำหนัก สัญชาติ ศาสนา) หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ทั้งการพูด อ่าน เขียน) ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร และต้องมีรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ให้ติดหรือสแกนไว้ในResume) แบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศ
 •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สำเนาใบรับรองประสบการณ์การทำงาน ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • โดยผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครรายใดปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

 

ใบสมัคร

 

ใบสมัครทำงาน

 

ใบสมัครทำงานซาอุฯ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 • กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง โดยมีสถานที่รับสมัครดังนี้

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10
 • กองบริหารแรงงานทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น ๑๒ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร

 

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันและวิธีการสอบ

 • เมื่อนายจ้างแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้กรมการจัดหางานทราบ จะประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิสอบ ทางเว็บไซต์: www.doe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก: แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง โดยขอให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวันสอบ ตามช่องทางดังกล่าวนายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง โดยการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านระบบLINE Group Video Call สำหรับรายละเอียดกำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศผลการคัดเลือก

 • เมื่อนายจ้างแจ้งผลการคัดเลือกให้กรมการจัดหางานทราบ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์  www.doe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก: แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งขอให้ผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ติดตามประกาศผลการคัดเลือกตามช่องทางดังกล่าว
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02245 1038

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)

อธิบดีกรมการจัดหางาน.

 

ที่มา:กรมการจัดหางาน