svasdssvasds

คอนเฟิร์มจบปริญญาโท ขอวีซ่าเข้าสวีเดนได้เลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 มิ.ย. 2565 เวลา 9:23 น. 4.8k

กรมยุโรปคอนเฟิร์ม ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท สามารถขอวีซ่าเข้าประเทศสวีเดนแบบใหม่จะทำงานหรือธุรกิจ ได้เลย 3-9 เดือน

หลังจากที่มีการการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท สามารถขอวีซ่าเข้าประเทศสวีเดนแบบใหม่ได้นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

 

กรมยุโรปตรวจสอบข่าวดังกล่าวแล้วพบว่า ถูกต้อง โดยอ้างอิงข้อมูลของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Swedish Migration Agency ซึ่งระบุว่า

คอนเฟิร์มจบปริญญาโท ขอวีซ่าเข้าสวีเดนได้เลย

ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (residence permit) ในสวีเดนได้เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 3 – 9 เดือน เพื่อแสวงหาโอกาสในการทํางานหรือทําธุรกิจในสวีเดนได้

 

นอกจากนี้ ผู้ขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ฯ จะต้องมีเงินในธนาคารอย่างน้อย 13,000 โคโรนา (46,800 บาท) ต่อเดือนสําหรับการพํานักในสวีเดนตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง และมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ในสวีเดน

 

โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศต้นทางด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ โดยสมาชิกครอบครัวของผู้ขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ฯ จะไม่มีสิทธิพํานักอยู่ในสวีเดนด้วยในช่วงดังกล่าว

 

ทั้งนี้ พื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด