svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"ขึ้นทะเบียนเกษตรกร" มีกี่ประเภท? รายละเอียดเป็นอย่างไร?

07 มิถุนายน 2565

เปิดหลักเกณฑ์ “ขึ้นทะเบียนเกษตรกร” มีกี่ประเภท? ทำเกษตรแบบไหน ถึงจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ เกษตร ลักษณะใดถึงจะเข้าหลักเกณฑ์การเป็น "เกษตรกร" เพื่อมีสิทธิ์เข้าเกณฑ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร ย้ำ ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัย หากพบแจ้งเท็จมีโทษตามกฎหมาย

สำนักงานเกษตร อำเภอ จังหวัด สังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร โพสต์แจ้งประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565  โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ ชนิดพืช จำนวนพื้นที่ และกรอบระยะเวลา

 

  • ข้าวนาปี 2565/66

-แจ้งได้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2565

 

  • ข้าวนาปรัง

-แจ้งได้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน - 31 มีนาคม 2566*

*อายุข้าวไม่น้อยกว่า 15 วัน และไม่เกิน 60 วัน

*เนื้อที่ปลูกตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

 

  • ไม้ผลไม้ยืนต้น

-แจ้งได้ตลอดทั้งปี

-หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้

ปรับปรุงทุกปี

-เนื้อที่ปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบน

เนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

 

  • พืชผัก ไม้ดอกและไม้ประดับ

-แจ้งได้ตลอดทั้งปี

-หลังปลูกไม่น้อยกว่า 15 วัน ถึงก่อนเก็บเกี่ยว

-เนื้อที่ปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป

 

  • กระท่อม

-แจ้งได้ตลอดทั้งปี

-หลังปลูกไม่น้อยกว่า 30 วัน ถ้ายืนต้นอยู่ให้ปรับปรุง

-เนื้อที่ปลูกตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป และมีจำนวนต้น

ไม่น้อยกว่า 20 ต้น

 

  • แมลงเศรษฐกิจ

-แจ้งได้ตลอดทั้งปี

-หลังเลี้ยงไม่น้อยกว่า 15 วัน ถึงก่อนเก็บเกี่ยว

-เนื้อที่เลี้ยงตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึ้นไป

 

  • พืชอื่นๆ

-แจ้งได้ตลอดทั้งปี

-หลังปลูกไม่น้อยกว่า 15 วัน ถึงก่อนเก็บเกี่ยว

-เนื้อที่ปลูกตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป

 

**ทั้งนี้ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยพิบัติ

 

การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการมีโทษตามมาตรา 137 และมาตรา 267 แห่งประมวลกฎหมายอาญา‼️

 

เปิดหลักเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้

 

ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กําหนด

 

เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

 

สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม

สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่, อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application ด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) ได้ด้วยตนเอง **Application FARMBOOK ใช้ได้เฉพาะแปลงเดิม – รายเดิม เท่านั้น

 

เกษตรกรรายใหม่ รวมไปถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่

 

ให้ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่หากมีแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรหลายพื้นที่ หลายอําเภอ ให้ยื่นที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงหลัก (อําเภอที่มีจํานวนแปลงมากที่สุด)

 

กรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต (Tablet) ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรราย ใหม่ในพื้นที่ พร้อมวาดผังแปลงไปพร้อม ๆ กันในคราวเดียวได้ (เฉพาะพื้นที่ที่มี Internet)

 

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 

เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง

 

เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่ ใช้บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง ทั้งนี้ สามารถเรียกหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม

 

การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

 

สามารถดําเนินการได้ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์

 

สามารถดําเนินการได้ทุกลักษณะการถือครองที่ดิน ได้แก่ ของครัวเรือน เช่า อื่น ๆ (ทําฟรี/ที่สาธารณประโยชน์)

 

การมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมาดําเนินการแทน

 

ครัวเรือนเกษตรกรสามารถมอบอํานาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกร เดียวกัน เป็นผู้ขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแทนได้ แต่หากเป็นเกษตรกรที่ต้องการขอขึ้นทะเบียนใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง

 

นิติบุคคล สามารถมอบอํานาจให้ผู้แทนขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน จะต้องย้ำให้เกษตรกรทราบว่าต้องแจ้งข้อมูลและกรอกข้อมูลในแบบคําร้องให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองข้อมูล ในแบบคําร้องด้วย

 

สําหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ ต้องมีผู้นําชุมชน (รายละเอียดตามคํานิยาม) ลงลายมือชื่อพร้อมระบุตําแหน่ง เป็นพยานการให้ข้อมูล

 

วิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน

เข้าไปที่เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th/

 

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนแล้วกดค้นหา

 

**กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล แสดงว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร รบกวนตรวจสอบที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมง (คลิกตรวจสอบสถานะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกรมประมงปศุสัตว์  (คลิกตรวจสอบสถานะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์) หรือ การยางแห่งประเทศไทย (คลิกที่นี่ ตรวจสอบสถานะเกษตรกรชาวสวนยาง)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร