ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ขึ้นเงินกับธนาคารกรุงไทย เสียภาษีเท่าไรดูเลย

04 มิ.ย. 2565 | 00:07 น.

ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล สลากดิจิทัล-การกุศล ขึ้นเงินรางวัล กับ ธนาคารกรุงไทย เสียภาษีเป็นจำนวนเท่าไหร่ดูเลย

ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สลากดิจิทัล และ สลากการกุศล ธนาคารกรุงไทย  รับขึ้นรางวัล โดย ธนาคารกรุงไทย คิดค่าธรรมเนียม-เรียกเก็บจากผู้มาขึ้นเงินรางวัล ค่าธรรมเนียมถูกเพียง 1%  ของมูลค่ารางวัล

 

สลากกินแบ่งรัฐบาล

 • หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

สลากการกุศล

 • หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย1% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

 

เอกสารประกอบการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ ได้แก่

 • บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และไม่รับมอบอำนาจ)
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศล ฉบับจริงเท่านั้น

 

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • ผู้มาใช้บริการ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เงื่อนไขการขึ้นเงินรางวัลผ่านสาขาธนาคาร

 

 

สลากดิจิทัล ขึ้นรางวัล

 • ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1
 • ธนาคารจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป
 • กรณียอดเงินรวม ไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 • กรณียอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 • กรณีเงินรางวัลรวมเกิน 100,000 บาท  สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น.

 

ค้นหาสาขาธนาคาร คลิก 

 

ที่มา: ธนาคารกรุงไทย