ราชกิจจาฯ ประกาศวิธีการทําลาย “สลากดิจิทัล”

03 มิถุนายน 2565

ราชกิจจานุเบกษาประกาศวิธีการทําลาย “สลากดิจิทัล” ที่ไม่ถูกรางวัลซึ่งจัดเก็บไว้กองสลากฯ และผู้ซื้อไม่มาติดต่อขอรับภายเวลาก่อนวันออกรางวัลในงวดถัดไป โดยผู้ซื้อหรือตัวแทนจําหน่ายจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

วันนี้ (2 มิ.ย.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการทําลายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery) 


ตามที่ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีประกาศ เรื่อง วิธีการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาการจําหน่ายสลากเกินราคาซึ่งจะทําให้ประชาชนสามารถ ซื้อสลากได้ตามราคาที่กฎหมายกําหนด นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๑๓ (๗) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๔ (๒) มาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบมติคณะกรรมการสลาก กินแบ่งรัฐบาล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

 

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอประกาศวิธีการทําลายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการทําลาย สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากดิจิทัล (Digital Lottery)”


ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป


ข้อ ๓ สลากกินแบ่งรัฐบาลที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ที่ไม่ถูกรางวัลซึ่งจัดเก็บไว้ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผู้ซื้อ สลากดิจิทัลหรือตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัลไม่มาติดต่อขอรับภายในระยะเวลาก่อนวันออกรางวัลในงวดถัดไป 


หากเกินกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ซื้อสลากดิจิทัลหรือตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัลประสงค์ ขอสละสิทธิ์ และตกลงยินยอมยกกรรมสิทธิ์ให้แก่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนําไปทําลายต่อไป 


ทั้งนี้ ผู้ซื้อสลากดิจิทัลหรือตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัล ตกลงจะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในการนําสลากดังกล่าวไปทําลาย


ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


พันโท หนุน ศันสนาคม 


ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

                           ราชกิจจาฯ ประกาศวิธีการทําลาย “สลากดิจิทัล”