svasdssvasds

ตรวจสอบเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 33

27 พ.ค. 2565 เวลา 5:05 น. 4.1k

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร "ประกันรายได้เกษตรกร" ปี 2564/65 ธ.ก.ส. จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 33 ใครยังไม่ได้เงิน เช็ค ด่วน ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน หรือ สำนักงานเกษตร จังหวัด ด่วน

ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564  รอบที่ 1  (งวดที่ 33 )

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 2 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.  2564ไปแล้ว นั้น

ประชุม ซูมออนไลน์

นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/64 รอบที่ 1  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้น

 

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 20/2565  เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม  2565 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1  (งวดที่ 33 ) อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ

 

 2.1  ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่  3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่30  สิงหาคม  2562  คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

อัพเดทผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี การผลิต 2564/65 รอบที่ 1

 

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 33 ในวันที่ 27  พฤษภาคม 2565   ดังนี้

 

1.  ข้าวเปลือกหอมมะลิ                               สิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว

2.  ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ        380 บาท

3.  ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี                     ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

4. ข้าวเปลือกเจ้า                                      ตันละ 395.86 บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียว                               ตันละ 925.17 บาท

ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 33

อนึ่ง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 

 

วิธีเช็คการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือชาวนา

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กดค้นหา

ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง