ข้าวไทยยังไปได้ไกล “พาณิชย์”ย้ำผู้ส่งออกต้องรักษาคุณภาพ-มาตรฐาน

26 พฤษภาคม 2565

พาณิชย์ ชี้ข้าวไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาด ย้ำภาครัฐและเอกชน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างเข้มงวดหวังรักษาคุณภาพส่งออกข้าวไทย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาตให้ส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

และให้มีการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานข้าวโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นที่ภาครัฐมอบหมายหรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศทุกรายจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทยในตลาดโลก

 

ข้าวไทยยังไปได้ไกล “พาณิชย์”ย้ำผู้ส่งออกต้องรักษาคุณภาพ-มาตรฐาน

ดยที่ผ่านมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกข้าวไทย กรมฯ ได้ทบทวนปรับปรุงระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกข้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวเป็นระยะ โดยมีการปรับลดเอกสารหลักฐานและขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกข้าว รวมทั้งการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ซึ่งปัจจุบัน ผู้ส่งออกข้าวไทยสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวและยื่นขอใบอนุญาตส่งออกข้าวผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นด้วยตนเอง

ข้าวไทยยังไปได้ไกล “พาณิชย์”ย้ำผู้ส่งออกต้องรักษาคุณภาพ-มาตรฐาน

“เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประเทศผู้นำเข้าข้าวไทยว่าไทยให้ความสำคัญกับการส่งออกสินค้าข้าวไปยังต่างประเทศ ล่าสุดกรมฯ ได้ขอความอนุเคราะห์กรมศุลกากรให้แจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดให้กำกับดูแลการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และยังแจ้งให้ผู้ส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศทุกรายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ กรมฯ จะจัดให้มีการสุ่มตรวจเอกสารประกอบการส่งออกข้าวไทยเป็นระยะๆ เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นอีกทางหนึ่งด้วย”