รัฐเบิกจ่ายงบปี65 ครึ่งปีทะลุกว่า 50%

09 เม.ย. 2565 | 06:27 น.

รัฐเบิกจ่ายงบปี65 ครึ่งปีทะลุกว่า 50%   กรมบัญชีกลางเร่งส่วนราชการต่างเบิกใช้จ่ายเงินงบประมาณ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,589,924 ล้านบาท คิดเป็น 51.29% ของวงเงินงบประมาณ 3,100,000 ล้านบาท

รัฐเบิกจ่ายงบปี65 ครึ่งปีทะลุกว่า 50%

จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 188,038 ล้านบาท คิดเป็น 31.10% ของวงเงินงบประมาณ 604,687 ล้านบาท รายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,401,886 ล้านบาท คิดเป็น 56.18% ของวงเงินงบประมาณ 2,495,313 ล้านบาท

 

สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 133,145 ล้านบาท คิดเป็น 56.44% ของวงเงินงบประมาณ 235,908 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็น 4.08%

รัฐเบิกจ่ายงบปี65 ครึ่งปีทะลุกว่า 50%

 

 “กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังคงติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว โดยจัดทีมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งส่วนกลางและคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อสนับสนุนหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานการก่อหนี้ การบริหารสัญญาโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งการกระตุ้นการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว