พาณิชย์ ชงครม. เคาะประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม ปี 2564/65

21 ก.พ. 2565 | 23:05 น.

เปิดวาระการประชุม ครม. วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจ โดยกระทรวงพาณิชย์ เสนอประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปีการผลิต 2564/65 พร้อมติดตามวาระอื่น ๆ ที่น่าสนใจของหลายหน่วยงานอีกหลายเรื่อง

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 ก.พ.2565 ที่ประชุมเตรียมพิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ โดยกระทรวงพาณิชย์ เสนอขออนุมัติดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565 หลังจากผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปตามตามมติคณะกรรมการปาล์มน้ำมัน เมื่อช่วงต้นเดือนก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งพิจารณาเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2564 - 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร จากปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ

 

โดยกำหนดราคาเป้าหมายเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา (น้ำมัน 18% กิโลกรัมละ 4 บาท) ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนก.ย. 2564 - ส.ค. 2565 

สำหรับการประชุม ครม. วันที่ 22 ก.พ.2565 มีเรื่องสำคัญ ดังนี้ 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 • ขออนุมัติดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1 /2564 
 • ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร พ.ศ...

 

กระทรวงพาณิชย์ 

 • ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 – 2565
 • รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่..) พ.ศ... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

 

กระทรวงมหาดไทย

 • เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่..) พ.ศ...

 

กระทรวงการต่างประเทศ 

 • แนวทางการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ของไทย 
 • ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 11 
 • รัฐบาลสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • ร่างกฎกระทรวงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดรังสีเป็นเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ...
 • ร่างกฎกระทรวงอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพื่อให้แร่นั้นเป็นวัสดุต้นกำลัง พ.ศ...
 • ร่างกฎกระทรวงวัสดุนิวเคลียร์ที่ผู้ดำเนินการไม่ต้องขอรับใบอนุญาต พ.ศ... 

 

กระทรวงสาธารณสุข

 • (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 – 2570 

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

 • รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง การรับรายงานผลการดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

 • เสนอการกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม