“บิ๊กป้อม”ห่วงสถานการณ์น้ำภาคกลางช่วงแล้ง ลงชัยนาท-สิงห์บุรี 24 ม.ค.นี้

20 มกราคม 2565

“บิ๊กป้อม” สั่งอนุกก.น้ำภาคกลางเกาะติดการบริหารจัดการน้ำ เสริมแผนลดเสี่ยงกระทบชาวบ้านขาดน้ำ หลังพบน้ำต้นทุน 4 เขื่อนใหญ่ยังน้อย โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เตรียมลงพื้นที่ชัยนาท-สิงห์บุรี24 ม.ค.นี้

 

 

 

 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2565ณ ห้องประชุมSWOC กรมชลประทาน ว่า ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ การเพาะปลูกในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำระยะฝนทิ้งช่วง

พร้อมเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกในพื้นที่ภาคกลาง ช่วงฤดูแล้งปี 2564/65รวมถึงการเตรียมความพร้อมแผนงานโครงการ เพื่อเสนอของบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ตาม 9 มาตรการ ที่ สทนช. เสนอเข้า ครม. เรียบร้อยแล้ว

“บิ๊กป้อม”ห่วงสถานการณ์น้ำภาคกลางช่วงแล้ง ลงชัยนาท-สิงห์บุรี 24 ม.ค.นี้

 

 

“พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำภาคกลางในช่วงแล้งนี้ตามที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช.รายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบัน พบว่า 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิตติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำรวม 13,651 ล้าน ลบ.ม. หรือ 55% ของความจุอ่างฯ รวมกัน ปริมาณน้ำใช้การ 6,992 ล้าน ลบ.ม. หรือ 39%

ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ปัจจุบันมีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 2,072 ล้าน ลบ.ม. จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้ไม่กระทบกับกิจกรรมการใช้น้ำตามลำดับความสำคัญ โดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค  พร้อมทั้งได้กำชับให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำ กำกับ ประสานการปฏิบัติ

“บิ๊กป้อม”ห่วงสถานการณ์น้ำภาคกลางช่วงแล้ง ลงชัยนาท-สิงห์บุรี 24 ม.ค.นี้

รวมถึงเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการ โดยคำนึงถึงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำภัยแล้งในบางพื้นที่ไว้ล่วงหน้าด้วย”ดร.สมเกียรติ กล่าวทั้งนี้ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคมนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีมีแผนการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในภาพรวมในพื้นที่ภาคกลาง

เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม 9 มาตรการรองรับสถานการณ์แล้ง การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งและมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ๖๔/๖๕  แผนบริหารจัดการการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา รวมถึงแผนการปลูกข้าวนาปรังในเขตพื้นที่พื้นที่ลุ่มต่ำ

ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.ชัยนาท และสิงห์บุรี รวมถึงเร่งรัดติดตามแผนงานโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้ติดตาม เร่งรัด การดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โครงการสำคัญให้เป็นไปตามแผนและข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีที่ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านน้ำของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งในส่วนที่มีแผนหลักและกรอบวงเงินงบประมาณแล้ว อาทิ การพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด การพัฒนาคลองเปรมประชากรการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบแผนบรรเทาอุทกภัยเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์แผนป้องกันน้ำหลากเจ้าพระยา 9 แผน รวมถึงแผนงานที่อยู่ระหว่างจัดทำแผนและกรอบวงเงิน

ได้แก่ แผนป้องกันน้ำท่วมบริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางปู การแก้ปัญหาน้ำเสียพื้นที่จังหวัดราชบุรีแผนการกำจัดผักตบชวาเป็นต้น