กองสลากลงทะเบียนถึงวันไหน หลังยอดพุ่งเฉียด 7 แสนราย เช็คเงื่อนไขด่วนที่นี่

20 ม.ค. 2565 | 17:50 น.

กองสลากลงทะเบียนจองสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดถึงวันไหน หลังล่าสุดยอดรายใหม่พุ่ง 7 แสนราย เช็คเงื่อนไข www.glo.or.th คุณสมบัติผู้ค้าด่วนที่นี่

เกาะติดลงทะเบียนจองสลากกินแบ่งรัฐบาล จากกรณีที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ประชนลงทะเบียนสลากกินแบ่งรัฐบาล 2565 โดยเปิดรับผู้ค้าจำนวน 2 แสนราย

 

สำหรับวัตถุประสงค์ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นผู้ค้า พบว่ามีการจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคา

 

ดังนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดโครงการ ภายใต้โครงการ "สลาก 80” เพื่อขยายจุดจำหน่ายและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

โดยสำนักงานสลากได้ออกมาตรการแก้ปัญหาสลากเกินราคา ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว โดยเปิดให้ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th   ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 มกราคม 2565

ล่าสุด พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี2565 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึงล่าสุดวันที่ 19 ม.ค.65 มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 693,986 ราย

 

 เป็นรายเก่า 115,331 ราย และรายใหม่ 578,655 ราย  โดยจังหวัดที่สมัครมากสุดเป็นจังหวัดเลย 6.9 หมื่นราย รองลงมาเป็น กรุงเทพ 6.7 หมื่นราย นครราชสีมา 2.5 หมื่นราย นนทบุรี 1.8 หมื่นราย อุบลราชธานี 1.7 หมื่นราย โดยจะเปิดรับสมัครถึง 31 ม.ค. 65 ส่วนการเปิดรับโครงการสลาก 80 ทั่วประเทศ เพิ่มจุดขายสลาก 80 บาทให้ครบทุกอำเภอ มีผู้สมัครมาแล้วกว่า 4,000 ราย มากกว่าเป้าหมายตั้งไว้ 1,000 ราย หรือสูงกว่าเป้าหมายถึง 4 เท่าตัว

 

 

“ขอความร่วมมือไปยังผู้ค้าสลากฯ ที่มีแผง หรือร้านค้าสลากเป็นของตัวเอง ให้ช่วยรักษาสิทธิ อย่าให้คนที่ไม่ใช่เป็นผู้ขายสลากตัวจริง เข้ามาขอถ่ายรูปกับร้านหรือแผง เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเป็นผู้ซื้อจองสลากฯ  เพราะหากมีผู้สมัครผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวนมาก จะต้องมีการนำมาคัดกรองและใช้ระบบสุ่มเลือก ซึ่งจะทำให้โอกาสในการได้สิทธิของแต่ละคนน้อยลง และยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ค้าตัวจริงเข้ามาสู่ระบบ เพื่อแก้ปัญหาการนำสลากไปขายช่วงต่อ” พันโทหนุน  กล่าว

 

 

 

 

ขั้นตอนสมัคร

คุณสมบัติของตัวแทนจําหน่าย

 

สลากกินแบ่งรัฐบาล

1.ตัวแทนจําหน่ายประเภทบุคคลทั่วไป

 

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจําหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์
 4. ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
 5. ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ําซ้อน และให้หมายความรวมถึงการไม่ซ้ําซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจําหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กร ด้วย
 6. ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มาปฏิบัติ   งานที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมาย
 7. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
 8. ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว
 9. กรณีใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทน จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจําหน่ายโดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพ  ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จําหน่ายสลากแทน

 

เงื่อนไข

 1. จะต้องเป็นผู้ทําการค้าสลากได้ด้วยตนเอง
 2. ต้องจําหน่ายสลากตามราคาที่กําหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้
 3. ต้องจําหน่ายสลาก ด้วยวิธีจําหน่ายปลีกกับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนําไป จําหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง
 4. เป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนดเกี่ยวกับการจําหน่ายสลาก ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ
 5. จํานวนสลากที่จะได้รับการจัดสรร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนด

 

2.ตัวแทนจําหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลต่างๆ

 

คุณสมบัติ

 1. มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
 2. เป็นองค์กร/หน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์
  • 2.1. มีวัตถุประสงค์ในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • 2.2. วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
  • 2.3. จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ต้องมีรายงานสถานะทางการเงินมาแสดงย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
 4. มีเอกสารที่แสดงการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
 5. ต้องแสดงรายชื่อสมาชิกผู้พิการที่รับสลากไปจำหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสลากที่รับไปจำหน่ายและวิธีการที่จะนำสลากให้สมาชิกไปจำหน่าย พร้อมแผนการจำหน่ายสลาก
 6. เป็นองค์กรที่มีความสามารถ ที่จะทำการควบคุมสมาชิกให้สามารถทำการค้าสลากได้ด้วยตนเองตามราคาที่กำหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรการกุศลนั้น หรือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 7. สมาชิกที่รับสลากไปจำหน่ายของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร จะต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขเช่นเดียวกับตัวแทนประเภทบุคคลทั่วไป

 

 

เงื่อนไข

 1. มีหนังสือจดทะเบียนการก่อตั้งสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร และมีสมาชิกเป็นผู้พิการที่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานของรัฐ
 2. ไม่เป็นนายกสมาคม ประธาน กรรมการ หรือเป็นสมาชิกของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับการจำหน่ายสลากมากกว่า 1 แห่ง
 3. มีหลักฐานชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่า สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กร มีกิจกรรมทางสังคมด้านสาธารณะประโยชน์ด้านต่างๆ รวมถึงกิจกรรมเพื่อการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
 4. เป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายสลาก ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ
 5. ต้องบริหารจัดการสลากให้กับสมาชิกภายในองค์กร ให้เกิดความเป็นธรรม หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรสลาก หรืออื่นใดก็ตาม สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายสลากให้แก่องค์กรจนกว่าจะได้ข้อยุติ
 6. จำนวนสลากที่จะได้รับการจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

 

กรณีตัวแทนจำหน่ายขาดคุณสมบัติ

ตัวแทนจำหน่ายขาดคุณสมบัติในกรณีดังนี้

 • ไม่มารับสลากตามวันที่กำหนดโดยไม่แจ้งเหตุผล
 • ย้ายภูมิลำเนาออกนอกเขตจังหวัด
 • ขายสลากเกินราคาและถูกจับกุม
 • สละสิทธิ์
 • ถึงแก่กรรม
 • อื่นๆ

 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายต้องปฏิบัติ

 • ต้องรับสลากทุกงวดตลอดอายุสัญญา
 • ขายปลีกตามราคาที่กำหนด และต้องรับผิดชอบควบคุมมิให้ขายเกินราคา
 • ห้ามโอนสิทธิ์
 • การย้ายสถานที่ขายต้องได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากสำนักงานฯ
 • ถึงแก่กรรมระหว่างสัญญา ถือว่าสัญญาสิ้นสุด
 • หากผู้ขายบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนด ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
 • ต้องปฏิบัติตามสัญญาระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ
 • หากปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ สำนักงานฯ มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญา

 

 

ที่มา: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล