svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผู้บริหาร-พนักงานการรถไฟฯ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางปีใหม่

31 ธันวาคม 2564

การรถไฟฯ จัดผู้บริหารและพนักงานลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับทีมผู้บริหาร พนักงาน อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ

ผู้บริหาร-พนักงานการรถไฟฯ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางปีใหม่

พร้อมมอบสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับผู้โดยสารตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการดูแลความสะดวกของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

รวมทั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ โดยในวันนี้ การรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเส้นทางสายเหนือ (กรุงเทพ – เชียงใหม่) จำนวน 1 ขบวน

ผู้บริหาร-พนักงานการรถไฟฯ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางปีใหม่

และเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพ – อุบลราชธานี) จำนวน 1 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 1,000 คน ทำให้มีขบวนรถเพียงพอต่อความต้องการ ไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ การรถไฟฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยการเดินทางแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถ และประจำสถานีก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถและบริเวณสถานีรถไฟ

ผู้บริหาร-พนักงานการรถไฟฯ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางปีใหม่

ตลอดจนดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควบคู่กันอย่างเคร่งครัด โดยมีการตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าสถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง การรักษาระยะห่าง Social Distancing พร้อมให้สแกนแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน 

 

ส่วนจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางในเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผู้โดยสารเดินทาง รวมทั้งสิ้นจำนวน 43,790 แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 17,061 คน และเชิงสังคม 26,729 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 24,434 คน และผู้โดยสารขาเข้า 19,356 คน

ผู้บริหาร-พนักงานการรถไฟฯ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางปีใหม่

และพบว่า สายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 12,670 คน (ผู้โดยสารขาออก 7,716 คน ผู้โดยสารขาเข้า 4,954 คน) รองลงมาคือสายใต้ จำนวน 11,936 คน (ผู้โดยสารขาออก  6,409 คน ผู้โดยสารขาเข้า 5,527 คน)