svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร สร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูหลายพื้นที่

18 ธันวาคม 2564

รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง สร้าง-เวนคืนรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย -มีนบุรี ตั้งแต่ถนนกำแพงเพชร6 วิภาวดีรังสิต บริเวณปั๊มปตท. ยัน รามอินทรา ขอให้เลี่ยงเส้นทาง วางแผนเดินทางก่อนเวลา เพื่อความสะดวกรวดเร็วลดปัญหารถติดสะสม

 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)  แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทางเพื่อก่อสร้างและเวนคืนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย -มีนบุรี บางพื้นที่เริ่มตั้งแต่ บนถนนกำแพงเพชร 6 ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว บนถนนแจ้งวัฒนะ ฝั่งขาออกบริเวณศูนย์การค้าไอที สแควร์ ถึง บริเวณวัดหลักสี่ และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราว และ บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ถึง บริเวณทางข้ามทางรถไฟวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สำหรับก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีชมพู นอกจากนี้ยังแจ้งปิดเบี่ยงจราจรช่องทางคู่ขนานชั่วคราวทุกช่องทาง บนถนนวิภาวดีรังสิตและถนนกำแพงเพชร 6

บริเวณสะพานข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ถึง บริเวณตรงข้ามสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และ บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ถึง บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2564 ในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อดำเนินงานติดตั้งคานทางวิ่ง (Guideway Beam) สายสีชมพู

ขณะบริเวณ พื้นราบ แจ้งปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบและปิดพื้นที่เวนคืน บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี บริเวณซอยรามอินทรา 130/1 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 130/2 หมู่บ้านเอกบุรีวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายท่อระบายน้ำและก่อสร้างสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ปิดเบี่ยงจราจรพื้นราบ 1 ช่องทางซ้าย (ชิดบาทวิถี) และปิดพื้นที่เวนคืน บนถนนรามอินทรา ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี ตั้งแต่บริเวณซอยรามอินทรา 103/1 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 103/2 หมู่บ้านเอกบุรี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง และในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น.

ปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวพื้นราบทุกช่องทาง ตั้งแต่บริเวณซอยรามอินทรา 103/1 หมู่บ้านวิสุทธาวิลล์ ถึง บริเวณซอยรามอินทรา 103/2 หมู่บ้านเอกบุรี และปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวทุกช่องทาง บนสะพานนพรัตนราชธานี ฝั่งขาออก มุ่งหน้ามีนบุรี เพื่อดำเนินงานรื้อย้ายท่อระบายน้ำและก่อสร้างสถานีโครงการฯ

ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 04.00 – 22.00 น. ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี ใช้งานพื้นราบได้ 1 ช่องทางขวา (ชิดแนวสะพาน) บนสะพานนพรัตนราชธานี ใช้งานได้ตามปกติ และในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ให้ผู้ใช้ทางฝั่งขาออกที่ต้องการมุ่งหน้ามีนบุรี เบี่ยงใช้ช่องจราจรฝั่งขาเข้า บริเวณก่อนถึงสะพานนพรัตนราชธานี

แล้วเบี่ยงใช้ฝั่งขาออก บริเวณ Metco ส่วนผู้ที่ต้องการเข้าโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และบริเวณหมู่บ้านเอกบุรี ออกจากแยกสวนสยามแล้วเลี้ยวซ้าย ใช้ช่องทางชิดบาทวิถี เพื่อเข้าโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และหมู่บ้านเอกบุรี ทดแทน