กนอ.เล็งปรับเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศรับนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว

02 ธันวาคม 2564

กนอ.เล็งปรับเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศรับนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว ชูนิคมอุตสาหกรรมหนองแค โมเดล พัฒนาสอดคล้องแนวทางส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ในปี 65 กนอ.จะทบทวนเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกจะพิจารณาอ้างอิงตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ขององค์กร (CFO) ซึ่งจะนำมาปรับใช้กับนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานด้วย และจะดำเนินนโยบายผลักดันสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็นไปตามเป้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ 
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบที่มีความพร้อมและปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหลายด้าน อาทิ การดำเนินตามแนวคิดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Estate) และนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 (Smart Eco 4.0) 

โดยได้รับการรับรองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับเวิลด์คลาส (Eco-World Class) และเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 (Smart Eco 4.0) ด้านพลังงาน (Smart Energy) 
และด้านน้ำ (Smart Water) มีการดำเนินงานศูนย์ Operation Center และโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำครบวงจร หรือ SCG Floating Solar Solution ในการผลิตและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น

วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.
“นิคมอุตสาหกรรมหนองแค มีความพร้อมและศักยภาพหลายด้าน อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นเอกชนรายใหญ่พัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการผลิต และการปรับตัวให้สอดคล้องกับชุมชนโดยรอบ”
สำหรับปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมหนองแคมีโรงงานที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 18 แห่ง คิดเป็น 48% โดยแบ่งเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จำนวน 2 แห่ง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จำนวน 11 แห่ง และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 จำนวน 5 แห่ง

นายวีริศ กล่าวต่อไปอีกว่า การดำเนินการดัวกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ การประกอบกิจการต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 สอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาล หรือ BCG Model ที่เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย 
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลเกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน 
กระทรวงฯมุ่งมั่นผลักดันโรงงานสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยตั้งเป้าทุกแห่งภายในปี 2568 แบ่งเป็น เป้าหมาย 60% ในปี 2565 เป้าหมาย 80% ในปี 2566 เป้าหมาย 90% ในปี 2567 และเป็น 100% ในปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 2564-2580 เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ส่งเสริมและกำกับดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ