โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ 3 หมื่นล้านบาทรักษาระดับราคาน้ำมัน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
29 พ.ย. 2564 เวลา 12:42 น. 89

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ จํานวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท


วันนี้(29 พ.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ในประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 26 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้


มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้ เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564”

 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

มาตรา 3 ให้เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคารน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศเป็นจํานวนไม่เกินสามหมื่นล้านบาท

 

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่ระดับราคาจะอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคา น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศปรับราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และต่อการดํารงชีพของประชาชน

 

จําเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเหตุให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีจํานวนเงินไม่เพียงพอเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กรณีจึงต้องเปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

    โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ 3 หมื่นล้านบาทรักษาระดับราคาน้ำมัน   โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ 3 หมื่นล้านบาทรักษาระดับราคาน้ำมัน   โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ 3 หมื่นล้านบาทรักษาระดับราคาน้ำมัน
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง