อย.ประกาศแบบคำขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง “กัญชา”

28 พ.ย. 2564 | 05:42 น.

อย.ประกาศแบบคำขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะ “กัญชา” มีผล 27 พ.ย.64 เป็นต้นไป

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรื่อง กำหนดแบบคำขอ ใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2564 โดยมีผลตั้งแต่ว้นที่ 27 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔๔ แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา พ.ศ. ๒๕๖๔ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งกัญชา ให้ยื่นคําขอต่อผู้อนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน ตามแบบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้

 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้แบบกัญชา ๑ (๒) คําขอรับใบอนุญาตผลิต (โดยการปรุงยาสําหรับคนไข้เฉพาะราย) ยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้แบบกัญชา ๒
 

(๓) คําขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาสําหรับคนไข้เฉพาะราย) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้แบบกัญชา ๓

 

(๔) คําขอรับใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้แบบกัญชา ๔

 

(๕) คําขอรับใบอนุญาตจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้ แบบกัญชา ๕

 

(๖) คําขอรับใบอนุญาตจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา (เพื่อใช้ ในการบําบัดรักษาโรค) ให้ใช้แบบกัญชา 5
(๗) คําขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้แบบกัญชา ๗

 

(๘) คําขอรับใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อการศึกษา วิจัย หรือใช้สําหรับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ ให้ใช้แบบกัญชา ๘

 

(๔) คําขอรับใบอนุญาตนําเข้าหรือส่งออกซึ่งกัญชาในแต่ละครั้ง ให้ใช้แบบ NAR.5

 

(๑๐) คําขอรับใบอนุญาตนําเข้ากัญชา กรณีผู้ป่วยนําติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษา โรคเฉพาะตัว ให้ใช้ FORM IC-1

 

(๑๑) คําขอรับใบอนุญาตส่งออกกัญชา กรณีผู้ป่วยนําติดตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษา โรคเฉพาะตัว ให้ใช้ FORM OC-1

 

ข้อ ๓ ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งกัญชาตามแบบท้ายประกาศ ดังต่อไปนี้

 

(๑) ใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้ แบบกัญชา ๑๑

 

(๒) ใบอนุญาตผลิต (โดยการปรุงยาสําหรับคนไข้เฉพาะราย) ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้แบบกัญชา ๒-๑

 

(๓) ใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูกหรือการปรุงยาสําหรับคนไข้เฉพาะราย) ยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้แบบกัญชา ๓-๑

 

(๔) ใบอนุญาตนําเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้แบบกัญชา ๔-๑

 

(๕) ใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้แบบกัญชา ๔-๒

 

(๖) ใบอนุญาตจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้แบบกัญชา ๕-๑

 

(๗) ใบอนุญาตจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา (เพื่อใช้ในการ บําบัดรักษาโรค) ให้ใช้แบบกัญชา ๖-๑

 

(๘) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ใช้ แบบกัญชา ๗-๑

 

(๙) ใบอนุญาตนําเข้ากัญชาในแต่ละครั้ง ให้ใช้ Form NAR.5-1

 

(๑๐) ใบอนุญาตส่งออกกัญชาในแต่ละครั้ง ให้ใช้ Form NAR.5-2

 

(๑๑) ใบอนุญาตนําเข้ากัญชา กรณีผู้ป่วยนําติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษา โรคเฉพาะตัว ให้ใช้ FORM IC-2

 

(๑๒) ใบอนุญาตส่งออกกัญชา กรณีผู้ป่วยนําติดตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษา โรคเฉพาะตัว ให้ใช้ FORM OC-2

 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ให้ยื่นคําขอตามแบบข้อ ๒ (๑) - (๘) แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคําขอตามแบบใบอนุญาตเดิม โดยให้ ระบุข้อความว่า “ใบแทน” กํากับไว้ที่ด้านหน้าใบแทนใบอนุญาตด้วย

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ไพศาล ดันคุ้ม

 

 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

             อย.ประกาศแบบคำขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง “กัญชา”   อย.ประกาศแบบคำขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง “กัญชา”

 คลิกอ่านเพิ่มเติม : แบบคำขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายกัญชา