สขค. ผนึก กกพ. วางกรอบกำกับธุรกิจพลังงานหนุนแข่งขันเสรี-เป็นธรรม

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 8:47 น. 39

สขค. ร่วมกับ กกพ. กำกับดูแลการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน สร้างความเข้มแข็งและยกระดับประสิทธิภาพของทั้ง 2 หน่วยงานในการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน มุ่งให้ผู้ประกอบธุรกิจได้แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เพื่อกำกับดูแลการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงาน
ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การกำกับดูแลการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการของรูปแบบ และพฤติกรรมการประกอบธุรกิจซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
อย่างไรก็ดี ทั้งสองหน่วยงานยังต้องการผลักดันให้เกิดการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน และการประกอบธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งผู้กำกับดูแลอย่างหน่วยงานภาครัฐ และผู้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างผู้ประกอบประกอบกิจการพลังงาน 

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทางความร่วมมือเพื่อให้การทำงานร่วมกันใกล้ชิดยิ่งขึ้นในรายละเอียด ได้แก่  
1.ด้านการประสานนโยบายของผู้บริหารระดับสูง โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อการแข่งขันทางการค้าของผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่าย 
,2.ด้านการพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นการแข่งขันทางการค้า โดยการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันตามความเหมาะสม 
,3.ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
,4.ด้านวิชาการ โดยการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน 
,5.ด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร 
และ 6. ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ

สขค. ร่วมมือ กกพ. รุกวางกรอบกำกับธุรกิจพลังงาน

“ทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจพลังงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในยุคที่พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบธุรกิจต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ต้องพึ่งพาพลังงานมากขึ้นในการดำเนินชีวิต ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สขค. และสำนักงาน กกพ. ให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาไปสู่มาตรฐานสากลยิ่งขึ้นต่อไป” 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวว่า ทั้งสองหน่วยงานจะเร่งทำการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันทั้งในเชิงวิชาการและประสบการณ์ในการกำกับดูแลกิจการพลังงานและการแข่งขันทางการค้า เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐานสากล เหมาะสมกับกิจการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล รวมถึงดำเนินไปในบรรยากาศการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งผู้ประกอบกิจการพลังงานและผู้บริโภค
"ความร่วมมือด้านการกำกับดูแลการแข่งขันในการประกอบกิจการพลังงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างการบูรณาการในการทำงานร่วมกันระหว่าง สขค. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ที่มีความเชี่ยวชาญในการกำกับดูแลเชิงโครงสร้างอย่างการรวมธุรกิจ และในเชิงพฤติกรรมการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและบริการ กับสำนักงาน กกพ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน ได้แก่ ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ"
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง