ประชุมไตรภาคีลุยหาแนวทางเชื่อมโยงระหว่าง รถไฟ"ไทย - ลาว – จีน"

20 พ.ย. 2564 | 06:42 น.

ลุยหาแนวทางเชื่อมโยงระหว่าง รถไฟไทย - ลาว – จีน " สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์" รองปลัดกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมประชุมไตรภาคีระหว่างไทย - ลาว – จีน

 

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประชุมไตรภาคีเพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงรถไฟระหว่างไทย - ลาว – จีน (ระดับอธิบดี) กับผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

ประชุมไตรภาคีลุยหาแนวทางเชื่อมโยงระหว่าง รถไฟ\"ไทย - ลาว – จีน\"

โดยมี ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

 

การประชุมครั้งนี้ ทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย สปป.ลาว ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย – ลาว - จีน และได้หารือรูปแบบความร่วมมือและแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อรถไฟ หนองคาย - เวียงจันทน์ ซึ่งจะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ในปัจจุบัน ห่างจากสะพานเดิมประมาณ 30 เมตร

ประชุมไตรภาคีลุยหาแนวทางเชื่อมโยงระหว่าง รถไฟ\"ไทย - ลาว – จีน\"

โดยสะพานแห่งใหม่จะมีทางรถไฟทั้งขนาดทางมาตรฐานและขนาดทาง 1 เมตร ส่วนแนวทางการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบรายละเอียด และการก่อสร้าง ยังไม่ได้ข้อยุติ และได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมไตรภาคีระหว่างไทย - ลาว - จีน จำนวน 2 คณะ คือ

คณะทำงานด้านธุรกิจ และคณะทำงานด้านเทคนิค โดยฝ่ายไทยได้มอบให้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมคณะทำงานด้านเทคนิค และมอบให้วิศวกรใหญ่ฝ่ายก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมคณะทำงานด้านธุรกิจ และได้กำหนดการประชุมไตรภาคีเพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงรถไฟระหว่างไทย - ลาว – จีน (ระดับอธิบดี) ครั้งต่อไปในเดือนมกราคม 2565