รู้ยัง! นักลงทุนรับสิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องยอมเผยข้อมูลต่อบีโอไอ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 พ.ย. 2564 เวลา 5:22 น. 65

บีโอไอแจงนักลงทุนที่ได้รับสิทธิทางภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลภาษีเงินได้ฯ จากกรมสรรพากร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ (BOI)แจ้งเงื่อนไขสำคัญสำหรับผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน และได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และแบบ ภ.ง.ด. 1ก ทางออนไลน์ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพกรและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมยินยอมให้กรมสรรพากรเปิดเผยข้อมูลทางภาษีเงินได้ฯ ต่อบีโอไอตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
รายงานข่าว ระบุว่า ผู้ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) และแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1ก) ทางออนไลน์ ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

และยินยอมให้กรมสรรพากรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบีโอไอตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของบีโอไอผ่านระบบการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ของบีโอไอ 
สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการลดความซ้ำซ้อนในการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีในระบบ e-Monitoring โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลแบบ ภ.ง.ด.50 และแบบ ภ.ง.ด. 1ก และสามารถเข้าสู่ระบบ e-Tax เพื่อขอใช้สิทธิทางภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง