svasdssvasds

ราชกิจจาฯ ประกาศศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูสายการบินนกแอร์

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 พ.ย. 2564 เวลา 13:59 น. 726

ราชกิจจาฯ ประกาศศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) และ ตั้ง “วุฒิภูมิ จุฬางกูร-ได้ ของ อี - ปริญญา ไววัฒนา-ชวลิต อัตถศาสตร์”เป็นผู้บริหารแผน

วันนี้(9 พ.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งศาลเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้

 

คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ ๒/๒๕๒๓ ศาลล้มละลายกลาง

 

กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

ระหว่าง บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ผู้ร้องขอ กับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ตไวขอร์ เซอร์วิสเซส จํากัด นายปริญญา ไววัฒนา นายใต้ ของ อี นายเกษมสันต์ วีระกุล นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร และนายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็นผู้ทําแผน นั้น

 

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟู กิจการของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ ตรมาตรา ๙ แห่งพะราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๓ และตั้ง นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร นายได้ ของ อี นายปริญญา ไววัฒนา และนายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็นผู้บริหารแผน โดยสํานักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ ๔๒๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เพราะฉะนั้น บรรดาสิทธิและอํานาจหน้าที่ของผู้ทําแผนตกเป็นของผู้บริหารแผนตั้งแต่ผู้บริหารแผน ได้ทราบคําสั่งศาล ตามมาตรา ๔/๕๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๕๔

 

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 

ทัศน์พร จินันทยา

 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

                          ราชกิจจาฯ ประกาศศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูสายการบินนกแอร์

แท็กที่เกี่ยวข้อง