svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เฮ! กองทุนหมู่บ้านฯ ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นออกไปอีก 1 ปี

04 พฤศจิกายน 2564

โฆษกรัฐบาล เผยข่าวดี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ เงินต้นออกไปอีก 1 ปี ช่วยสมาชิกเกือบ14 ล้านคน ผ่อนคลายภาระการเงิน ส่งเสริมอาชีพในช่วงวิกฤตโควิด-19 

4 พฤศจิกายน 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายให้ทุกกลไกของรัฐบาล ต้องเร่งช่วยบรรเทาความเดือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัวที่ผ่านมา

ล่าสุดในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 คกก.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายอนุชา นาคาศรัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษา คกก.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

มีมติให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพักชำระหนี้ หรือลดภาระหนี้ เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อนจำเป็นตามความเหมาะสมโดยพักชำระเงินต้นในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อผ่อนคลายภาระการชำระหนี้ที่มีต่อกองทุนฯ บรรเทาความเดือดร้อน ลดหนี้นอกระบบ เพราะสมาชิกฯ สามารถนำเงินที่เหลือจากการส่งกองทุนฯ ไปเป็นทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นี้  

ทั้งนี้ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้นและชุมชนเมือง ระดับจังหวัดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมาเพื่อให้รับทราบการดำเนินงานตามมติดังกล่าว ฯ ต่อไป

สำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาชำระหนี้ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ สมัครใจเข้าร่วมโครงการมีประวัติชำระหนี้ดีและต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่อลดภาระทางการเงินที่จะต้องชำระเงินต้นกับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ในกรณีที่มีประวัติผิดชำระหนี้ ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ หากปรากฏว่ามีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดโดยสุจริต

ทั้งนี้ คกก.กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองจะเป็นพิจารณาเข้าร่วมโครงการเป็นราย ๆ ไป ซึ่งการพิจารณาพักชำระหนี้ให้กับสมาชิกรายใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองนั้น โดยอาจพิจารณาจากผลประกอบอาชีพของสมาชิกส ภาพทางเศรษฐกิจหรือรายได้อื่นๆของสมาชิกและครอบครัว การค้ำประกัน

รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้คืน ของสมาชิกแต่ละรายด้วย โดยเป็นการพักชำระหนี้ ควรให้พักชำระหนี้เงินต้นในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ให้ส่งเฉพาะดอกเพื่อให้กองทุนสามารถนำรายได้จากดอกเบี้ยมาใช้ในบริหารจัดการกองทุนรวมถึงสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิกรวมถึงประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่อไป

เมื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สมาชิกจะต้องจัดทำแผนการออมเงินและแผนในการฟื้นฟูศักยภาพการประกอบอาชีพเสริม เช่น การเข้าร่วมโครงการกองทุนต้นไม่ร่วมพัฒนา การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพด้วย

นายธนกร กล่าวอีกว่า มติคกก.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในครั้งนี้ มุ่งช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ฯ ที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือ เพิ่มรายได้

ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจำเป็นเร่งด่วน ทำให้กองทุนฯ  79,610  กองทุนทั่วประเทศที่มีสมาชิกเกือบ 14 ล้านคน ได้รับประโยชน์ ผ่อนคลายภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายในครอบครัว ลดความเสี่ยงในการที่จะไปพึ่งพาการกู้ยืมนอกระบบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องต่อลมหายใจให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้ทุกคนในช่วงวิกฤตนี้ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย