Thailand InsurTech Fair 2021 มหกรรมด้านประกันภัยระหว่าง 26-30ต.ค.2564

26 ต.ค. 2564 เวลา 15:28 น. 232

มหกรรมด้านประกันภัย Thailand InsurTech Fair 2021 รวมผลิตภัณฑ์ประกันภัยด้านการเงินครบวงจร พร้อมเงื่อนไขพิเศษและอัพเดตความรู้นวต กรรม เทคโนโลยีระหว่างวันที่ 26-30ตุลาคม 2564 ผ่านwww.tif2021.com

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ประกอบด้วย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทยและสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดงานมหกรรมด้านประกันภัย “Thailand Insur Tech Fair 2021”แบบ Virtual ครั้งแรกในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26-30 ตุลาคม 2564

Thailand InsurTech Fair 2021 มหกรรมด้านประกันภัยระหว่าง 26-30ต.ค.2564

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาและเป็นประธานเปิดงาน โดยระบุตอนหนึ่งเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความท้าทายที่จะยังคงอยู่ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายซึ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ภายหลังยุคโควิด คือ ผู้คนและภาคธุรกิจมีการพึ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การทำธุรกรรมออนไลน์ หรือการทำงานจากที่บ้าน กลายเป็นสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้สามารถติดต่อ และให้บริการลูกค้า รวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและการเติบโตของเทคโนโลยี หรือ Technology  Disruption ที่ส่งผลให้การแข่งขัน การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว

ความท้าทายหลักที่ถือเป็น Mega Trend ที่ทุกภาคส่วนยังคงต้องตระหนักถึงและเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ได้แก่ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ที่นับเป็นอีกความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว และการรับมือกับสภาวะโลกร้อน หรือ Climate Change ที่ได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะก่อให้เกิดความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล ซึ่งหากมีการนำกลไกของการประกันภัยมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถบรรเทาผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นได้ จึงควรมีการส่งเสริมให้มีการประกันภัยสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ นอกเหนือไปจาก การบริหารความเสี่ยงในภาคเกษตรกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากแล้ว ด้านการคมนาคมก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่มีความสำคัญ ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอเช่นกัน

อาทิ สนามบิน รถไฟ รวมถึงการจัดทำประกันภัยสำหรับทรัพย์สินของทางราชการและโครงการของรัฐ เพื่อสนับสนุนให้ให้ภาครัฐมีการบริหารความเสี่ยงภัยอย่างเป็นระบบและครบวงจร

 

Thailand InsurTech Fair 2021 มหกรรมด้านประกันภัยระหว่าง 26-30ต.ค.2564

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคปภ. ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ Future Regulations Landscape: Creating  your New Opportunities ถึงแนวทางในการปรับตัวของภาคธุรกิจประกันภัยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงแนวโน้มรูปแบบธุรกิจ (Business Model Transformation) ที่เปลี่ยนแปลง คือ 1) การนำเทคโนโลยีมาใช้ (Digitalization) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เพื่อให้เกิด Digital transformation ในอุตสาหกรรมประกันภัย และการร่วมมือกับพันธมิตร (Partnering with Tech Firms) เพื่อเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness)

2) การส่งเสริมเชิงพาณิชย์ (Commercial) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจฟื้นตัวจากภาวะวิกฤต และส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย โดยคำนึงถึงความแตกต่างของขนาดและความพร้อมของบริษัท

3) คนกลางประกันภัย (Intermediaries) ควรส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเสนอขาย และปรับเปลี่ยนบทบาทของคนกลางประกันภัยในรูปแบบการให้คำแนะนำ (Advice-led model) และมีการนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้สำหรับคนกลางประกันภัย

4) ความยั่งยืน (Sustainability) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีการดำเนินธุรกิจและการลงทุน ที่สะท้อนแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรม

5) และสุดท้าย คือ การกำกับดูแล (Supervision) เร่งปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับให้เท่าทันความเสี่ยงใหม่ๆ และปรับกฎเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นเป็น Principle-Based Supervision และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล

          อนึ่ง  มหกรรมด้านประกันภัย Thailand InsurTech Fair 2021 ผ่านระบบ Virtual ระหว่างวันที่ 26-30ตุลาคม 2564   ซึ่งภายในงานมีผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยด้านการเงิน  แบบครบวงจร บริการด้วยเงื่อนไขพิเศษจากบริษัทชั้นนำด้านประกันภัยของประเทศและอัพเดทความรู้-นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนผ่านwww.tif2021.com โดยไม่จำกัดจำนวนคนเข้างาน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง