เช็คที่นี่ ประกันรายได้เกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 64/65

26 ต.ค. 2564 | 03:25 น.

อัพเดตโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 64/65 รัฐจ่ายสูงสุดไม่เกิน 30 ไร่ ตรวจสอบเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ครบที่นี่  

โครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาพืชผลทางการเกษตรที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 รวม 3 ชนิด วงเงินรวม  2.7 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 5.66 ล้านครัวเรือน โดยในส่วนของการประกันรายได้เกษตรกรทั้ง 3 โครงการใช้งบประมาณรวม 2.2 หมื่นล้านบาท 

สำหรับโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 วงเงิน 1,863 ล้านบาทนี้ ดูแลเกษตกรทั่วประเทศครอบคลุมกว่า 4.52 แสนราย มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้   

1.ประกันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ณ ความชื้นร้อยละ 14.5 ในราคา 8.5 บาทต่อกิโลกรัม 

2.ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง

3.ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร ที่แจ้งเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565 (ยกเว้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แจ้งขึ้นทะเบียนเพาะปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้)

โดยใช้เงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ย และค่าบริหารจัดการให้กับ ธ.ก.ส. 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

  • เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2566

สำหรับมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคาพืชผลในส่วนของโครงการฯ ประกอบด้วย

1.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2564/65 วงเงินรวม 1,030 ล้านบาท แบ่งเป็น

วงเงินสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท 

วงเงินจ่ายขาด 30 ล้านบาท

2.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 วงเงินรวม 1,515 ล้านบาท แบ่งเป็น

วงสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท 

วงเงินจ่ายขาด 15 ล้านบาท