ประกาศ“ถั่วลิสง-กะเพรา-บัวบก-หอมแดง”และอีก 3 เป็นพืชใหม่ได้คุ้มครอง

25 ต.ค. 2564 เวลา 12:33 น. 2.5k

ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดพืช 7 ชนิด “ถั่วลิสง-กะเพรา-บัวบก-โกโก้และลูกผสม-กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมและลูกผสม-หอมแดง-พืชสกุลแคนนาบิส” เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

 

วันนี้(25 ต.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๕)

 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ไว้แล้ว จํานวน ๙๓ ชนิด นั้น

 

เพื่อให้มีการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพิ่มมากขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช จึงออกประกาศกําหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ ที่จะได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มอีก จํานวน ๗ ชนิด ดังนี้

 

๑. ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.)

 

๒. กะเพรา (Ocimum tenuiflorum L.)

 

๓. บัวบก [Centella asiatica (L.) Urb.]

 

๔. โกโก้ (Theobroma cacao L.) และลูกผสม

 

๕. กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม (Cymbidium Sw.) และลูกผสม

 

๖.หอมแดง (Allium ascalonicum L.)

 

๗. พืชสกุลแคนนาบิส (Cannabis L.)

 

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                           ประกาศ“ถั่วลิสง-กะเพรา-บัวบก-หอมแดง”และอีก 3 เป็นพืชใหม่ได้คุ้มครอง

คลิกอ่าน : พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

แท็กที่เกี่ยวข้อง