ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี เช็กวันอนุมัติผล-ไทม์ไลน์รับรายหัว 3,000 บาท

24 ต.ค. 2564 เวลา 9:49 น. 5.7k

ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี เช็กส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th วันอนุมัติผล -ไทม์ไลน์รับเงินอุดหนุนรายหัว 3,000 บาท นาน 3 เดือน สรุปครบที่นี่ ล่าสุดผู้ประกอบการลงทะเบียนแล้ว 17,866 แห่ง ลูกจ้างสัญชาติไทย 389,114 คน

มาตรการเยียวยาเอสเอ็มอี กรอบวงเงิน 37,521.69 ล้านบาท ในโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยรัฐบาลจะอุดหนุนค่าจ้างให้นายจ้างในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 200 คน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ( พ.ย. 64 - ม.ค. 65 ) เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th 

วัตถุประสงค์การเยียวยาเอสเอ็มอี

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน ตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง จำนวน 394,621 แห่ง อุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs จำนวน 4,034,590 คน เป็นเงิน  36,311,310,000 บาท ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย เป็นเงิน 1,210,380,000 บาท 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเยียวยาเอสเอ็มอี

1. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างตามจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ที่อยู่ในฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ Active  ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564

2.รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้าง 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ( พ.ย.2564 - ม.ค.2565 )โดยได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน 

3.นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน ( ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

 • หากต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ 
 • หากมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 2564 รับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นตามจำนวนการจ้างงานจริง (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนลูกจ้างไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ) ในอัตรา 3,000 บาท/คน/เดือน ระยะเวลา 2 เดือน ( ธ.ค. 2564 - ม.ค. 2565) 


 

4.จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารที่นายจ้างแจ้ง ทุกวันทำการวันสุดท้ายของเดือน

 • ธนาคารกรุงไทย ตามวันที่กำหนด (30 พ.ย. 2564 / 30 ธ.ค. 2564 / 31 ม.ค. 2565) 
 • ธนาคารอื่น หลังวันที่กำหนด และหักค่าธรรมเนียมในการโอนระหว่างธนาคารจากเงินอุดหนุน

5.นายจ้างที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 

 • จะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง 
 • นำส่งเงินสมทบประกันสังคมผ่านช่องทาง e-service ของสำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้ 
 • การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้าง จะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง 
 • เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ในนิติสัมพันธ์ความเป็นลูกจ้างและนายจ้างกัน จะมีการดำเนินการติดตามและตรวจสอบการจ้างงาน 

ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี เช็กวันอนุมัติผล-ไทม์ไลน์รับรายหัว 3,000 บาท

วิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องใช้

1. ลงทะเบียนทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th 

2 แนบไฟล์รูปภาพ (.jpg หรือ .png ขนาดแต่ละไฟล์ไม่เกิด 2MB) ของสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (นิตุบุคคล)/สำเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) 

3. กรณีมอบอำนาจแนบไฟล์รูปภาพของสำเนาหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ 

เช็กผลอนุมัติ 27 ต.ค. - 20 พ.ย.64 หลังลงทะเบียน 5 วัน

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2564  (หลังลงทะเบียน 5 วันทำการ) กรณีได้รับสิทธิตามเงื่อนไข และไม่ได้อยู่ในกลุ่มทบทวนสิทธิ จะได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน 

 

ไทม์ไลน์รับเงินอุดหนุน

 • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
 • วันที่ 30 ธันวาคม 2564
 • วันที่ 31 มกราคม 2565

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ว่า  ตนได้ กำชับให้กรมการจัดหางานและสำนักงานประกันสังคม บูรณาการเร่งรัด ให้นายจ้างลงทะเบียนโดยให้กรมการจัดหางานใช้ฐานข้อมูลสถานประกอบการของประกันสังคม ที่นายจ้างสถานประกอบการมีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน มาดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้ได้รับสิทธิตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ นายจ้างและรักษาระดับการจ้างแรงงานของลูกจ้างในธุรกิจ SMEs ให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ข้อมูล ผลการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2564 เวลา 16.30 น. มีผู้ประกอบการลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 17,866 แห่ง  ลูกจ้างสัญชาติไทย 389,114 คน

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ลงทะเบียนเยียวยาเอสเอ็มอี เช็กวันอนุมัติผล-ไทม์ไลน์รับรายหัว 3,000 บาท

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง