แกะรอย “สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้” น้องใหม่ ร่วมวง กนย.

15 ก.ย. 2564 | 13:45 น.

พลิกแฟ้มลับ กนย. “สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้” โผล่ร่วมวง กนย. ไม่ใช่ใครอื่น “สุนทร รักษ์รงค์” บอร์ด กยท. นั่งตำแหน่งนายกสมาคม จับตาจะแก้ปัญหายางทั้งระบบ ได้หรือไม่

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2564 ไฟเขียวประกันรายได้ยางพารา เฟส3  ยังแจ้งเกิด “สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้”  ร่วมวง กนย. แก้ปัญหายางทั้งระบบ เป็นใครกัน

 

แหล่งข่าวที่ประชุม กนย. เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ไม่แน่ใจว่าสมาคมนี้โผล่มาได้อย่างไร กยท.ได้มีการเสนอรายชื่อ  “สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้”  เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะด้วย ซึ่งสมาคมนี้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2558 ลงนามโดย นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ ปลัดจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายทะเบียนสมาคมจังหวัดชุมพร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 82 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ด้วยผู้เป็นสมาชิกของสมาคม ดังรายนามต่อไปนี้

1.นายสุนทร รักษ์รงค์

2.เกษม บุญชนะ

3.นายชวลิต สายน้ำใส

4.นายสุชาติ พูนนาค

5.นายเด่นเดช เดชมณี

ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียน มีใจความสำคัญตามข้อบังคับ ดังนี้

ชื่อสมาคม สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้

วัตถุประสงค์ของสมาคม

                1.ติดตามความเคลื่อนไหวของราคายางพารา

                2.เป็นตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางพารา

                3.ส่งเสริมแนะนำเกษตรกรชาวสวนยางพารา

                4.สร้างอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา

                5.เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อการกุศลและองค์กรสาธารณะประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์

                6.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

                7.ไม่มีการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดหรือสนุ๊กเกอร์แต่อย่างใด

 

คณะกรรมการของสมาคม ประกอบด้วย

 

นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคม ปัจจุบันเป็นกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.)

นายสุวิทย์ ทองหอม  อุปนายก

นายเด่นเดช เดชมณี อุปนายก

นายเกษม บุญชนะ เลขานุการ

นายดรณ์ พุมมาลี  ประชาสัมพันธ์

นางอุไร เหลือเอก เหรัญญิก

นายชวเลิศ สายน้ำใส ปฎิคม

นายสุชาติ พูนนาค    นายทะเบียน

นายสุวรรณ อ๋องคณา  วิชาการ

นายสมนึก  พุฒนวล     กรรมการ

นายกรีรัตน์ ทองใส       ที่ปรึกษา  

 

เอกสารการจดทะเบียนสมาคม

เอกสารการจดทะเบียนสมาคม