ดัน "ปริญญา" ขึ้นอธิบดีกรมท่าอากาศยาน-"อภิรัฐ” คุมทช.

14 ก.ย. 2564 เวลา 9:32 น.1.4k

ครม.ไฟเขียว แต่งตั้ง-โยกย้าย ข้าราชการกระทรวงคมนาคม 3 ราย ดึง “อภิรัฐ” คุมทช. ขณะที่ “ปฐม” ถูกโยกเข้าสำนักปลัดคมนาคม ดัน “ปริญญา” ผู้ตรวจราชการขึ้นแท่น อธิบดีทย.

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (14 ก.ย.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 3 ราย ดังนี้  

 


   1. นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมทางหลวงชนบท  
  3. นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมท่าอากาศยาน 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
 

สำหรับประวัตินายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี 
จบการศึกษาปริญญาโท     -รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
จบการศึกษาปริญญาตรี    -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 


ประวัติการทำงาน 
ปี 2562-ปัจจุบัน                        -อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
7 ตุลาคม 2562 – 9 พฤศจิกายน 2562    - รักษาการอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
31 มกราคม 2562 – 6 ตุลาคม 2562       - รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
30 ตุลาคม 2552          - ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน (อำนวยการสูง) ( 9 ปี เงินเดือนเต็มขั้น )
10 พฤศจิกายน 2551    - วิศวกรวิชาชีพ 9 วช.(ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา) ด้านก่อสร้างสะพาน
24 ตุลาคม 2546                  -ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณห้าแยกปากเกร็ด
26 กุมภาพันธ์ 2542         - วิศวกรวิชาชีพ 8 วช.

 

ดัน "ปริญญา" ขึ้นอธิบดีกรมท่าอากาศยาน-"อภิรัฐ” คุมทช.


ประวัตินายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย
จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60

ประวัติทำงาน
-อธิบดีกรมท่าอากาศยาน    
-รองอธิบดีฝ่ายดําเนินงาน กรมทางหลวง
- ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 3 กรมทางหลวง
- ผู้อํานวยการกองฝึกอบรม กรมทางหลวง
- ผู้อํานวยการสํานักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
- ผู้อํานวยการสํานักก่อสร้างทางที่ 3 กรมทางหลวง
ดัน "ปริญญา" ขึ้นอธิบดีกรมท่าอากาศยาน-"อภิรัฐ” คุมทช.

ประวัตินายปริญญา แสงสุวรรณ

ประวัติการทำงาน
11 เมษายน 2550     ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรวิชาชีพ 9วช.(วิศวกรรมโยธา) กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางจ้างเหมา สำนักก่อสร้างทางที่ 2                  

      ดัน "ปริญญา" ขึ้นอธิบดีกรมท่าอากาศยาน-"อภิรัฐ” คุมทช.
5 ตุลาคม 2550     ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง) วิศวกรวิชาชีพ 9วช.(วิศวกรรมโยธา) กลุ่มงานออกแบบทาง  สำนักสำรวจและออกแบบ  
7 ธันวาคม 2550     ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ตำแหน่งที่3 (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
31 มกราคม 2551     ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (อีกตำแหน่งหนึ่ง)
11 ธันวาคม 2551     ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบทาง) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ
 กลุ่มงานออกแบบทาง สำนักสำรวจและออกแบบ  
9 เมษายน 2552     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 


15 ธันวาคม 2553     ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมโยธา)) ระดับสูง สำนักทางหลวงที่ 3
27 มกราคม 2558     ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมโยธา)) ระดับสูง สำนักงานทางหลวงที่ 3
 6 ธันวาคม 2559    รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง 
 12 มกราคม 2560     วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา(ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง
10 กุมภาพันธ์ 2564-ปัจจุบัน  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง