svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดเงื่อนไขข้อเสนอ"ลำพูนแซนด์บ็อกซ์"รับเปิดเมืองหลังโควิด

08 กันยายน 2564

    ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน  เสนอแผนโครงการลำพูนกอล์ฟแซนด์บอกซ์ (LAMPHUN GOLF SANDBOX (LGS) PLUS GOLF SEALED ROUTE (GSR) ให้จังหวัดลำพูนพิจารณารับแผนเปิดเมืองฟื้นศรษฐกิจหลังโควิด-19 เบื้องต้นในที่ประชุมจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นชอบ เตรียมเสนอส่วนกลางต่อไป

 
ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการ LAMPHUN GOLF SANDBOX (LGS) PLUS GOLF SEALED ROUTE (GSR) ซึ่งเป็นโครงการร่องรับการเปิดประเทศภายใน 120 วัน ตามนโยบายของภาครัฐส่วนกลาง ที่นายกรัฐมนตรีให้แต่ละจังหวัดเตรียมความพร้อม เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้ผ่านมติความเห็นชอบเบื้องต้นในที่ประชุมจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ผ่านมา

นายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ส่งข้อเสนอโครงการลำพูนกอล์ฟแซนด์บ็อกซ์ ให้ทางจังหวัดลำพูนพิจารณาแล้ว

นายสุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ประธานชมรมสนามกอล์ฟลำพูน กล่าวถึงโครงการ LAMPHUN GOLF SANDBOX (LGS) PLUS GOLF SEALED ROUTE (GSR) ว่า สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ได้ส่งมอบเอกสารแผนการดำเนินงานโครงการ LAMPHUN GOLF SANDBOX (LGS) PLUS GOLF SEALED ROUTE (GSR)  ให้กับ 3 หน่วยงานของภาครัฐในจังหวัดลำพูน ได้แก่  ศาลากลางจังหวัดลำพูน ,คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน 

โดยมีตัวแทนจากทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้รับเอกสารในวันที่  23 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาส่งต่อ ขอรับการอนุมัติดำเนินโครงการ LAMPHUN GOLF SANDBOX (LGS) PLUS GOLF SEALED ROUTE (GSR) อย่างเป็นทางการในขั้นตอนต่อไปจากทางภาครัฐส่วนกลาง

เปิดเงื่อนไขข้อเสนอ"ลำพูนแซนด์บ็อกซ์"รับเปิดเมืองหลังโควิด

เปิดเงื่อนไขข้อเสนอ"ลำพูนแซนด์บ็อกซ์"รับเปิดเมืองหลังโควิด

เอกสารที่ส่งมอบประกอบด้วย ข้อมูล Lamphun Golf Sandbox (LGS) Plus Golf Sealed Route (GSR) ข้อมูล Standard Operated Procedures (SOP) ข้อมูลแผนการฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม ของสมาชิก ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ

ทั้งนี้ ชมรมสนามกอล์ฟลำพูน ประกอบด้วยสมาชิก จำนวน  5 สนาม ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนได้แก่ 1.สนามกอล์ฟ อาทิตยา เชียงใหม่ กอล์ฟ คลับ 2.สนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์  รีสอร์ท 3. สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ 4.สนามกอล์ฟ กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ 5.สนามกอล์ฟ หริภุญชัย กอล์ฟ คลับ นำเสนอโครงการ Lamphun Golf Sandbox (LGS) Plus Golf Sealed Route (GSR)  

 

แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟของจังหวัดลำพูนที่อนุญาตให้นักกอล์ฟ และนักเดินทางชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าท่องเที่ยวประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว และสามารถท่องเที่ยวในสนามกอล์ฟในกลุ่มสมาชิกของชมรมกอล์ฟลำพูน ได้เป็นเวลา 15 วัน ( 7 คืน + 7 คืน ) ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในไทยหากผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟของจังหวัดลำพูนที่อนุญาตให้นักกอล์ฟและนักเดินทางชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถเข้าท่องเที่ยวในสนามกอล์ฟที่เป็นสมาชิกของชมรมสนามกอล์ฟลำพูนได้เป็นเวลา 15 วัน ในจังหวัดลำพูน รูปแบบ เป็นการเข้าพัก แบบ 15  วัน ( 7 คืน + 7 คืน)  

เปิดเงื่อนไขข้อเสนอ"ลำพูนแซนด์บ็อกซ์"รับเปิดเมืองหลังโควิด

เปิดเงื่อนไขข้อเสนอ"ลำพูนแซนด์บ็อกซ์"รับเปิดเมืองหลังโควิด

โปรแกรม จะเล่นกอล์ฟและพักอยู่ในสนามกอล์ฟ Sandbox ที่เป็นสมาชิกชมรมสนามกอล์ฟลำพูนทั้ง 5 สนาม (ส่วนโปรแกรม และราคา ยังไม่ได้ระบุต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลางก่อน) ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในประเทศไทย โดยมีแผนจะเปิดรับนักกอล์ฟและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป

ทุกสนามได้รับมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหมและได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety &  Health Administration (SHA)มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

เปิดเงื่อนไขข้อเสนอ"ลำพูนแซนด์บ็อกซ์"รับเปิดเมืองหลังโควิด

ซึ่งชมรมสนามกอล์ฟลำพูนจะขอนำเสนอLAMPHUN GOLF SANDBOX (LGS) PLUS GOLF SEALED ROUTE MODEL (GSR)ให้สนามกอล์ฟและโรงแรมที่พักในสนามกอล์ฟในจังหวัดลำพูนทั้งหมด 5 สนาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวผักผ่อนทางเลือกเชิงกีฬากอล์ฟสามารถท่องเที่ยวพักผ่อนเล่นกอล์ฟในจังหวัดลำพูนได้เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วัน 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็น นักกอล์ฟและนักเดินทางชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเสี่ยงต่ำต้องรับวัคซีนครบโดส ที่ผ่านการรับรองโดย อย. หรือ WHO อย่างน้อย จากประเทศเกาหลีใต้ ฮ่องกง ได้หวัน สิงคไปร์ และจีนและต้องพำนักอยู่ไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนออกเดินทาง 14 วัน และมีเอกสารรับรอง (Vaccine Passport) 

ประเทศกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 ประเทศดังกล่าวช้างต้น สามารถปรับลถจำนวนประเทศลงขึ้นอยู่กับสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

เปิดเงื่อนไขข้อเสนอ"ลำพูนแซนด์บ็อกซ์"รับเปิดเมืองหลังโควิด