สุดวิกฤตระนองสั่งท้องถิ่นตั้งCIทั้ง5อำเภอ

25 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการโรคติดต่อระนองมีมติ ตั้งศูนย์พักคอยของชุมชน (CI ) ใน 5 อำเภอ และเทศบาลในเขตเมืองระนอง รองรับผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 50/2564  พร้อมด้วยนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นพ.นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นายแพทย์อรุณ สัตยาพิศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนอง และคณะกรรมการโรคติดต่อ เข้าร่วมประชุม 
    นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง      

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง รายงานยอดผู้ติดเชื้อ รวมยอดผู้ป่วยสะสม 4,962 ราย รักษาหาย 3,449 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 33 ราย สำหรับยอดการฉีดวัคซีนจังหวัดระนอง ปัจจุบันมียอดฉีดวัคซีนรวม 144,769 โดส ครอบคลุม ร้อยละ 64.5  
    

สำหรับมาตรการของจังหวัดระนอง ในห้วงที่ผ่านมาเน้น 3 ยุทธศาสตร์ คือ การลดการเคลื่อนย้ายคน จำกัดเวลาออกนอกเคหสถาน     การจัดตั้ง LQ หรือ SQ และการเตรียมจัดตั้ง CI ในพื้นที่ทุกตำบล 
สุดวิกฤตระนองสั่งท้องถิ่นตั้งCIทั้ง5อำเภอ

สุดวิกฤตระนองสั่งท้องถิ่นตั้งCIทั้ง5อำเภอ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดตั้ง SQ ที่ อ.ละอุ่น ใน ต.บางแก้ว ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาฝาชี จำนวน 20 เตียง  วัดปุญญาราม จำนวน 20 เตียง ต.บางพระเหนือ ณ โรงเรียนระวิ จำนวน 40 เตียง 
    อ.สุขสำราญ อนุมัติจัดตั้ง CI ณ โรงเรียนบ้านกำพวน ต.กำพวน จำนวน 100 เตียง 
    อ.กระบุรี อนุมัติจัดตั้ง SQ ในพื้นที่ ต.มะมุ 30 เตียง และ ต.น้ำจืดน้อย รวม  30 เตียง 
    อ.กะเปอร์ อนุมัติขยาย รพ.สนามกะเปอร์ จาก  40 เตียง ขยายเป็น 100 เตียง 
    

ส่วนของพื้นที่ อ.เมืองระนอง อนุมัติจัดตั้ง CI ศูนย์พักคอยในชุมชน ดังนี้  เทศบาลปากน้ำ ณ วัดปากน้ำ ม.2 จำนวน 40-50 เตียง , ต.ราชกรูด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จำนวน 300 เตียง , เทศบาลบางนอน ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง จำนวน 200 เตียง , เทศบาลบางริ้น ณ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 จำนวน 200 เตียง และวัดป่าช้า 80 เตียง 
    

เทศบาลเมืองระนอง ณ โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 200 เตียง และเทศบาลปากน้ำท่าเรือ ขออนุมัติจัดตั้ง SQ ณ โรงเรียนบ้านหินช้าง 

สุดวิกฤตระนองสั่งท้องถิ่นตั้งCIทั้ง5อำเภอ

สุดวิกฤตระนองสั่งท้องถิ่นตั้งCIทั้ง5อำเภอ

ทั้งนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายตามระเบียบทางราชการในการจัดตั้ง CI หรือ SQ การรักษาผู้ป่วยให้ใช้งบของ สปสช. ซึ่งทาง รพ.ระนองรับผิดชอบในการเบิกจ่าย ในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับปรุงสถานที่ การจัดหาอุปกรณ์ มอบท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการตามระเบียบ  และในส่วนของขยะติดเชื้อ จาก รพ.สนาม และ CI มอบทาง อบจ.บริหารจัดการ 
    

ทั้งนี้เบื้องต้นในระยะเวลา 1 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. หลังจากนั้นจะได้พิจารณาในระยะต่อไป       
              

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติให้เทศบาลเมืองระนองจัดซื้อชุดตรวจ ATK โดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน ในพื้นที่ ต.เขานิเวศน์ ตามความจำเป็นของพื้นที่
            

ในประเด็นการบริหารจัดการวัคซีน ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 Booter เป็นวัคซีน Astra Zeneca แก่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า กู้ชีพ กู้ภัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แจ้งรายชื่อไว้เบื้องต้น จำนวน 26 คน และมอบทุกพื้นที่สำรวจรายชื่อเตรียมไว้ล่วงหน้า ในกรณีได้รับการจัดสรรวัคซีนจะได้ดำเนินการฉีดได้ทันที 
    

ท้ายสุดของการประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายทุก อปท.เร่งดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์พักคอย CI เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ และให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประสานการปฎิบัติงานกันในทุกมิติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน