"ระนองโมเดล"ผู้ว่าฯเดินสายมอบธง"หมู่บ้านป้องกันยับยั้งโควิด-19"    

10 สิงหาคม 2564

หมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดระนอง ทยอยเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขับเคลื่อน “ระนองโมเดล"

นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ การมีส่วนร่วมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขับเคลื่อน “ระนองโมเดล”  จุดแตกหักอยู่ที่หมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19   ณ  บ้านทุ่งตาพล หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว   บ้านหมอลำ หมู่ 3 ตำบลในวงเหนือ  และบ้านบุรีรัมย์  หมู่ 1  ตำบลในวงใต้  อำเภอละอุ่น  
  "ระนองโมเดล"ผู้ว่าฯเดินสายมอบธง"หมู่บ้านป้องกันยับยั้งโควิด-19"        

โดยมีนายบุญชัย  สมใจ  ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีฯ  นายสุทิน  ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น กล่าวรายงาน  และผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชน  ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่/ชุมชน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยพลังความสามัคคี  

ระนองโมเดลตั้งกลไกศูนย์บัญชาการระดับหมู่บ้านป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

"ระนองโมเดล"ผู้ว่าฯเดินสายมอบธง"หมู่บ้านป้องกันยับยั้งโควิด-19"    

มีหมู่บ้านจำนวน 21 คุ้มบ้าน ของบ้านทุ่งตาพล หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว  บ้านหมอลำ หมู่ 3 ตำบลในวงเหนือ  และบ้านบุรีรัมย์  หมู่ 1  ตำบลในวงใต้  รับมอบธงสัญลักษณ์ และพืชสมุนไพร  ฟ้าทะลายโจร  กระชายขาวสำหรับปลูกในชุมชนจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
    

นายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวถึงแนวคิด “ระนองโมเดล” ว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางและรุนแรง การแก้ปัญหาและการพัฒนาต่าง ๆ จะต้องมีจุดเริ่มต้นในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จึงได้กำหนดแนวทางสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วย“ระนองโมเดล” ในการร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับหมู่บ้าน” โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นองค์กรหลักของการขับเคลื่อน 
   "ระนองโมเดล"ผู้ว่าฯเดินสายมอบธง"หมู่บ้านป้องกันยับยั้งโควิด-19"    

"ระนองโมเดล"ผู้ว่าฯเดินสายมอบธง"หมู่บ้านป้องกันยับยั้งโควิด-19"      

แบ่งหมู่บ้านเป็น “กลุ่มบ้าน” จัดทำ “ธรรมนูญหมู่บ้าน” สำหรับใช้ในการป้องกันโรค และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดระดับบุคคล ครัวเรือน กลุ่มบ้าน และหมู่บ้าน  มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองการจัดระบบข้อมูลเพื่อดูแล  รักษา เฝ้าระวัง และเยียวยาบุคคล ทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในจังหวัดระนองเป็น  “หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดโควิด-19”  โดยเร็ว