รฟท.ลุยตั้งบริษัทลูก ปั้นที่ดินเชิงพาณิชย์ ปั๊มรายได้ 1.25 แสนล้าน

25 ส.ค. 2564 | 10:09 น.

“คมนาคม” สั่งการบ้านรฟท. เร่งสำรวจพื้นที่เชิงพาณิชย์ หวังโกยรายได้ 1.25 แสนล้าน หลังตั้งบริษัทลูก เล็งศึกษาบริหารที่ดินย่านธนบุรี-สถานีกลางบางซื่อ คาดได้ข้อสรุป ธ.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ Application “Zoom”ว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานในการตั้งบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด  หรือบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เบื้องต้นได้มอบนโยบายแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เร่งดำเนินการเพิ่มเติม โดยมีข้อสั่งการ ดังนี้ 1. พื้นที่แปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ เช่น พื้นที่บริเวณถนนพระราม 9 จากแยกคลองตัน และถนนรัชดาภิเษก จึงควรนำไปพิจารณาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม ในระหว่างนี้ ให้เร่งนำพื้นที่แปลงขนาดกลางและขนาดเล็กมาเร่งพัฒนาให้เกิดรายได้ก่อน 2. เปรียบเทียบบริษัทลูก ของบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด กับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด เพิ่มเติม เพื่อสร้างความคล่องตัวและเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล  3. ให้ความสำคัญกับการสรรหาผู้บริหาร รวมทั้งรายละเอียดของเงื่อนไขการจ้างให้มีความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล  4. สถานีธนบุรี มีความสำคัญอยู่ติดกับโรงพยาบาลศิริราช มีระบบรถไฟฟ้าเชื่อมต่อถึง 3 สาย สามารถใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาแบบ TOD ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ดังนั้น ให้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแบบรอบด้าน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเข้ามาบูรณาการความร่วมมือด้วย  และ5. ให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท เข้าไปพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่แปลงศูนย์การแพทย์บริเวณสวนจตุจักรด้วย  

รฟท.ลุยตั้งบริษัทลูก ปั้นที่ดินเชิงพาณิชย์ ปั๊มรายได้ 1.25 แสนล้าน

ขณะเดียวกันรฟท. ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการที่เกี่ยวกับบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของ รฟท. ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด และการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมทำความตกลง โดยลงนามในบันทึกข้อตกลงหลักหรือธรรมนูญใหญ่ที่ใช้ในการดำเนินงานระหว่างกัน หรือที่เรียกว่า “Master Agreement”  ในเร็วๆ นี้ ข้อตกลงดังกล่าวจะมีการระบุให้บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารทรัพย์สินของรฟท. รวมถึงการให้สิทธิในการบริหารอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินของรฟท. โดยที่ดินดังกล่าวมีมูลค่าและมีศักยภาพสูง

รฟท.ลุยตั้งบริษัทลูก ปั้นที่ดินเชิงพาณิชย์ ปั๊มรายได้ 1.25 แสนล้าน

สำหรับการบริหารทรัพย์สินของรฟท. ที่ดำเนินการโดย บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด จะมีการใช้วิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหม่ ทำให้บริษัทมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ เบื้องต้นคณะกรรมการบริหาร บริษัทเอสอาร์ที แอสเสท จำกัด จึงได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อม และการวางแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จไปในหลายเรื่องๆ แล้วอย่างเป็นระบบ ภายในระยะเวลาอันสั้น เช่น ในด้านกระบวนการทางกฎหมายได้มีการขอยกเว้นพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนในด้านการบริหารจัดการและทางด้านธุรกิจ ได้มีการวางแผนในการกำหนดการมอบสิทธิในการบริหารที่ดิน เพื่อให้บริษัทเอสอาร์ที แอสเสท จำกัด เตรียมความพร้อมในการรับมอบสิทธิการบริการที่ดิน เป็นต้น 

 


นอกจากนี้ทางบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ได้มีการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารโครงการใหญ่ๆ ในที่ดินต่างๆ เพื่อดำเนินการหลากหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการในรูปแบบการให้เช่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คาดว่าจะถูกทำให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้ภายในเดือนธันวาคม 2564 จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน คาดว่าบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้รฟท.ได้โดยมีมูลค่าสูงถึง 125,175.44 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 10 ปี