อาเซียน-สหรัฐฯ เคาะแผน ร่วมมือเศรษฐกิจฉบับใหม่ เตรียมชงรัฐมนตรีก.ย.นี้

20 ส.ค. 2564 | 07:18 น.

พาณิชย์ เผยข่าวดีประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ  2 ฝ่ายเห็นชอบแผนความร่วมมือการค้าการลงทุนฉบับใหม่ หวังช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างกันมากขึ้น และช่วยอาเซียนฟื้นตัวจากโควิด-19 เตรียมชงรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ พิจารณากันยายนนี้

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 34 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อหารือแผนงานความร่วมมือฉบับใหม่ภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง อาเซียน – สหรัฐฯ สำหรับปี 2564-2565 และจะเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-สหรัฐฯ ในเดือนกันยายนนี้

อาเซียน-สหรัฐฯ เคาะแผน  ร่วมมือเศรษฐกิจฉบับใหม่ เตรียมชงรัฐมนตรีก.ย.นี้

โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนและสหรัฐฯ เห็นชอบร่วมกันต่อสาขาความร่วมมือภายใต้แผนงานฉบับใหม่ดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญ เช่น การค้าดิจิทัล แนวทางการจัดทำกฎระเบียบที่ดี การอำนวยความสะดวกทางการค้า การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย รวมถึงความร่วมมือด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า พร้อมกันนี้ แผนงานฉบับใหม่ดังกล่าวจะมีกิจกรรมความร่วมมือที่น่าสนใจ

อาเซียน-สหรัฐฯ เคาะแผน  ร่วมมือเศรษฐกิจฉบับใหม่ เตรียมชงรัฐมนตรีก.ย.นี้

เช่น การจัดทำรายงานดัชนีการรวมกลุ่มพัฒนาด้านดิจิทัลของอาเซียน การพิจารณาความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการส่งออกระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ การสร้างความพร้อมให้กับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในการประกอบธุรกิจออนไลน์และการค้าดิจิทัล และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านมาตรฐานแรงงานและสิ่งแวดล้อม

อาเซียน-สหรัฐฯ เคาะแผน  ร่วมมือเศรษฐกิจฉบับใหม่ เตรียมชงรัฐมนตรีก.ย.นี้

ทั้งนี้คาดว่าแผนงานความร่วมมือฉบับใหม่ดังกล่าวจะช่วยสานต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ และสนับสนุนให้อาเซียนเกิดการปรับตัวและฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ซึ่งในช่วงปี 2563-2564 สหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนใบรับรองสุขอนามัยพืชทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ การจัดสัมมนาเรื่องการค้าและแรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และการส่งเสริมการมีบทบาทของนักธุรกิจสตรีในอาเซียน เป็นต้น ซึ่งช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการค้าการลงทุนของอาเซียน รวมถึงประเทศไทยในเวทีโลก

ทั้งนี้ การค้าระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 มีมูลค่ารวม 181,664.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 135,764.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 45,900.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ส่วนการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกัน มีมูลค่ารวม 27,049.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 19,873.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ  มูลค่า 7,175.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ