เคาะ "เยียวยาเกษตรกร"  โรคลัมปีสกิน

09 มิ.ย. 2564 | 06:40 น.

เช็กด่วน “เฉลิมชัย” เคาะงบ “เยียวยาเกษตรกร”  ได้รับผลกระทบ โรคลัมปีสกิน จ่ายตั้งแต่ 6,000-22,000 บาทต่อตัว ตามอายุ “โค” และ “กระบือ”

"โรคลัมปี สกิน" กับโค-กระบือ ของเกษตรกร เป็นโรคอุบัติใหม่ประเทศไทย ปัจจุบันการระบาดของ โรค "ลัมปี สกิน" จากเชื้อไวรัสพบในโค กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้อง เกิดขึ้นครั้งแรกในไทย ยังวิกฤติหนักในพื้นที่ 62 จังหวัด ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ " ข้อมูลกรมปศุสัตว์รายงาน ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564 จำนวน 2,673 ราย สัตว์ที่ได้รับผลกระทบแล้ว 59,665 ตัว สัตว์ป่วย 5,044 ตัว ส่วนจำนวนสัตว์ตายสะสม 374 ตัว

อลงกรณ์ พลบุตร

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลง ว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายประภัตร โพธสุทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบนโยบายให้ “กรมปศุสัตว์” เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกินพร้อมกับเร่งพัฒนาวัคซีนลัมปีสกินจากพืชด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า “plant based vaccine”

 

โดยความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับบริษัทใบยาไฟโตฟาร์มของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์AICโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทดสอบวัคซีนได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยโรงงานวัคซีนของกรมปศุสัตว์พร้อมผลิตวัคซีนดังกล่าวทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการผลิตวัคซีนสัตว์จากพืชซึ่งจะเริ่มจากวัคซีนลัมปีสกิน

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต

ทางด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีที่เกิดการระบาดของโรคลัมปี สกิน กับโค-กระบือของเกษตรกร ในหลายพื้นที่ของประเทศ จนทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือได้รับผลกระทบจากความสูญเสียโค-กระบือไปนั้น กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรเจ้าของโค-กระบือเหล่านั้น จึงได้เตรียมการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ดังนี้

 

ในกรณีที่เป็นการชดเชยกรณีสัตว์ตายหรือป่วยตาย โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562  และมีขั้นตอน คือ

      1. รวบรวมข้อมูลความเสียหาย

      2. รวบรวมข้อมูลเสนอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ปศุสัตว์อำเภอ)

      3. รวมรวมข้อมูลเสนอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ปศุสัตว์จังหวัด)

      4. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ปศุสัตว์จังหวัด หรือกรมปศุสัตว์

 

กระบวนการชดเชย ใช้เวลากี่วัน

 

ทั้งนี้ ชดเชยตามจริงแต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว เป็นเงินสดผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

1.อายุโค,กระบือ น้อยกว่า 6 เดือน ได้แก่ โคได้รับการชดเชย 6,000 บาท/ตัว ส่วนกระบือ ได้รับการชดเชย 8,000 บาท/ตัว 2.อายุโค,กระบือ  6 เดือน ถึง 1 ปี  ได้แก่ โคได้รับการชดเชย 12,000 บาท/ตัว ส่วนกระบือ ได้รับการชดเชย 14,000 บาท/ตัว

 

3.อายุโค,กระบือ มากกว่า 1 ปี ถึง 2  ปี โค ได้รับการชดเชย 16,000 บาท/ตัว ส่วนกระบือได้รับการชดเชย 18,000 บาท/ตัว และ 4. อายุโค.กระบือ มากกว่า 2 ปี โค จะได้รับการชดเชย 20,000 บาท ส่วนกระบือได้รับการชดเชย 22,000 บาท

 

เคาะชดเชยเยียวยาเกษตรกร โค กระบือ โรคลัมปีสกิน

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายใด ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี- สกิน  และมีความประสงค์จะขอรับการเยียวยา ขอให้ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ใกล้บ้าน หรือศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์        ทางโทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 3315 และ e-mail : [email protected]