กลัวโควิด คนใช้บริการรถไฟฟ้าทุกระบบลดฮวบ54.63%

30 ธันวาคม 2563

กรมการขนส่งทางราง เผยปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง ยังคงลดลง 54.63% ลงพื้นที่ตรวจสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า คุมเข้มมาตรการโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่น

วันนี้ (30 ธันวาคม 2563) ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ ตรวจ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของระบบขนส่งทางราง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ขร. โดยลงพื้นที่ บริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
1. MRT สถานีสุขุมวิท 
2. BTS สถานีอโศก 
3. ARL สถานีบ้านทับช้าง 
4. สถานีรถไฟบ้านทับช้าง 

จากการสำรวจปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดสมุครสาคร พบว่ามีผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางรวมทุกระบบ (รถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า ARL) จำนวนมากถึง 1,287,763 คนต่อวัน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธ.ค. 63 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่) 

กลัวโควิด คนใช้บริการรถไฟฟ้าทุกระบบลดฮวบ54.63%

ล่าสุดจากการสำรวจปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง (ประจำวันที่ 29 ธ.ค.2563) จำนวนผู้โดยสารลดลง 54.63% เหลือเพียง 703,489 คนต่อวัน  

กลัวโควิด คนใช้บริการรถไฟฟ้าทุกระบบลดฮวบ54.63% กลัวโควิด คนใช้บริการรถไฟฟ้าทุกระบบลดฮวบ54.63%

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ขร.ได้มีการตรวจสำรวจตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  ในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID -19  พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T (Distancing , Mask Wearing, Hand Washing, Testing และ Thai Cha Na) อย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อรับมือ COVID -19 ระลอกใหม่

D - Distancing- เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M - Mask wearing - สวมหน้ากากหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
H - Hand washing - ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ
T - Testing- ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
T – Thai Cha na - ใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ

กลัวโควิด คนใช้บริการรถไฟฟ้าทุกระบบลดฮวบ54.63%

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ที่มีการกลับมาระบาดอีกครั้ง ขร. ได้กำชับผู้ให้บริการด้านการขนส่งระบบรางให้เข้มงวดตรวจสอบและติดตามการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระบบขนส่งทางรางอย่างต่อเนื่อง 

กลัวโควิด คนใช้บริการรถไฟฟ้าทุกระบบลดฮวบ54.63%

เช่น การให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ ทั้งภายในสถานีและขบวนรถ งดการสนทนาภายในขบวนรถ หมั่นใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งก่อนและหลังการใช้บริการในระบบ รวมถึงหมั่นทำความสะอาดขบวนรถและสถานี เพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน

โดย ขร. ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการระบบการขนส่งทางราง ปฎิบัติตามแนวทางและข้อกำหนดตามประกาศของกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 6) และมาตรการพึงปฏิบัติการจัดการระบบขนส่งทางรางภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ฉบับที่ 7 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19