"กฟผ." หนุนคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมสู้ "โควิด"

25 พ.ย. 2563 เวลา 10:15 น. 108

"กฟผ." หนุนคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมสู้ "โควิด" เดินหน้าโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2”

รายงานข่าวระบุว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการฝึกทักษะนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ แก่เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย อาชีวะ ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2

              ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา อีกทั้ง ยังตระหนักถึงเศรษฐกิจในภาพรวมและฐานรากของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” (COVID-19) ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายแนวทางการดำเนินงานขององค์การ ที่มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมายกระดับประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าและคุณภาพชีวิตของประชาชน

"กฟผ." หนุนคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์นวัตกรรมสู้ "โควิด"
              “ปัจจุบันนี้ นวัตกรรมถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกสถานการณ์  โดยเฉพาะเมื่อโลกประสบวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพ  พฤติกรรมการใช้ชีวิต  ระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันส่งผลให้มนุษย์ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต ผลกระทบดังกล่าวกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกลไกผลักดันการคิดค้น นวัตกรรมสู้โควิด ขึ้นอย่างมากมายในโลก”

 

สำหรับปีนี้มีนิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จำนวน 61 ทีม ซึ่งแต่ละผลงานนั้นมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และสะท้อนแนวคิดมุมมองและความหลากหลายของนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่จะช่วย สร้างมูลค่าให้สินค้า พัฒนาเศรษฐกิจและฟื้นฟูชุมชนหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมไปถึงการพัฒนาพลังงานของประเทศไทยอีกด้วย
              “กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมนี้ จะทำให้เยาวชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศทุก ๆ ด้าน รวมทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม และชุมชนต่อไป”

แท็กที่เกี่ยวข้อง