อัดทุนหนุน “สตาร์ทอัพ” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ 60 ล้านบาท

28 ส.ค. 2563 เวลา 13:20 น. 282

“กระทรวงอุตสาหกรรม” จับมือ “เดลต้า” อัดฉีดทุนหนุน “Startup” ปั้นธุรกิจ-นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ปี 5 คาดกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 60 ล้านบาท

นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ประสานความร่วมมือกับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่”  (Delta Angel Fund) เพื่อสนับสนุนเงินทุนแบบเงินให้เปล่า (Angel Fund) แก่ผู้ประกอบการที่มีไอเดียหรือต้นแบบสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้  การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ “แหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่” (Delta Angel Fund) ปีที่ 5 โดยเป็นการขานรับนโยบายรัฐ ยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ อันก่อให้เกิดรายได้ในภาคธุรกิจและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดโลก

อัดทุนหนุน “สตาร์ทอัพ” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ 60 ล้านบาท

“กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดเป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินงาน ด้วยการใช้นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ในอุตสาหกรรม 4.0 ความคิดสร้างสรรค์และก้าวทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) และผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startup) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการต่อเนื่องปีที่ 5 โดยมีบริษัท เดลต้าฯ ให้การสนับสนุนเงินทุน รวมกว่า 3.2 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกรวม 30 ทีม จากผู้สมัครทั้งหมด 152 ทีม ผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจ/ไอเดียนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (Pitching) ใน 3 ด้าน ดังนี้ ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม (Industrial Automation) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบ (Energy Management) และนวัตกรรมเพื่ออนาคต (Innovation) ครอบคลุม 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมยานยนต์ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ การแพทย์ครบวงจร อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และดิจิทัล

อย่างไรก็ดี  จากการดำเนินโครงการดังกล่าว มีผลลัพธ์ที่พร้อมใช้งาน ทั้งในระดับชุมชน องค์กร พาณิชย์ ตลอดจนของตัวแทน อาทิ “หุ่นยนต์ฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยรังสี UVC” โรบอทฆ่าเชื้อระดับ DNA แบบ 360° โดยไม่ทิ้งสารตกค้าง แพลตฟอร์มชาร์จ EV Car รายแรกของไทย หนุนผู้ใช้รถสะดวกชาร์จ เช็คสถานะผ่านแอปฯ “หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด” หนุนแพทย์ผ่าตัดแม่นยำ ประหยัดเวลา ประสิทธิภาพสูง

อัดทุนหนุน “สตาร์ทอัพ” เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ 60 ล้านบาท

และเครื่องตัดอ้อยสดช่วยลด PM2.5 มาพร้อมระบบสางใบ ลดการเผาอ้อยสด คืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทย ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในด้านเครื่องจักรกลจากเดิมที่ต้องใช้เงินว่าสิบล้านบาทต่อเครื่อง ลดลงเหลือประมาณ 7.5 แสนบาท โดยคาดว่าจะสามารถขยายผลนวัตกรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 60 ล้านบาท ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด ได้รับการเติมเต็มองค์ความรู้สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งการบริหารจัดการธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ ฝึกทักษะการนำเสนอแนวคิดต่อแหล่งเงินทุน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ และผ่านกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (Delta Angel Fund Networking)

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรม กสอ. กล่าวว่า กสอ. ขานรับจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) ด้วยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการอัจฉริยะ (Smart Enterprises) โดยเฉพาะ SMEs และ Startup ให้เป็น “นักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่” ที่สร้างธุรกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐาน มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น

และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล กสอ. โดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ จึงดำเนินนโยบายปั้นผู้ประกอบการรายใหม่ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้มีแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ภายใต้โครงการ “Delta Angel Fund” โดยมี เดลต้าฯ ให้การสนับสนุนเงินทุน ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ รวมถึงเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต

อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 650 ทีม โดยผ่านการคัดเลือกและสนับสนุนเงินทุน จำนวน 128 ทีม รวมมูลค่ากว่า 13 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 450 ล้านบาท ซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนในการจัดตั้ง/ขยายธุรกิจ 70 ล้านบาท สามารถขยายผลสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 500 ราย คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 80 ล้านบาท และสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้น มากกว่า 300 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม กสอ. พร้อมยืนหยัดและเคียงข้างผู้ประกอบการไทย ในการผลักดันแนวคิดให้เกิดเป็น “ธุรกิจใหม่” หรือ “นวัตกรรมเชิงพาณิชย์” 

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เงินทุน” ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญของการเริ่มต้นธุรกิจ หรือการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ของ ทั้ง SMEs และ Startup เดลต้าฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์หรือโซลูชันใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชน และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีแนวคิดในการสนับสนุนเงินทุน Angle Fund โดยบูรณาการความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผ่านการดำเนินโครงการ “Delta Angel Fund” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการ สู่การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมไปถึงการเจรจาธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจภายในเครือข่ายเป็นลำดับต่อไป