“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” เพิ่มศักยภาพการผลิตดันระบบออโตเมชั่นเต็มรูปแบบ

25 ส.ค. 2563 เวลา 10:20 น. 914

"ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค" เดินหน้าสู่โรงงานสีเขียว มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบออโตเมชั่น เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

นายเพิ่มศักดิ์ ไกรสรพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “Growing for Good” โดยยึดมั่นในหลัก 3R+1T ในกระบวนการทำงาน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยหลัก 3R ได้แก่ Reduce-Reuse-Recycle และ 1T คือ Technology ในการทำงาน เริ่มจากการเดินหน้าใช้ขวดพีอีทีที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100%

และมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีร่วมกับคู่ค้าจนเกิดเป็น light weight plastic ซึ่งเป็นการใช้ปริมาณพลาสติก ลดลงสำหรับการผลิตขวดแต่ละขวด แต่ยังคงคุณสมบัติดีตามมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้ เป๊ปซี่โคและซันโทรี่ ต่างก็มีวิสัยทัศน์ในการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน  โดยมีเป้าหมายการใช้บรรจุภัณฑ์ทั่วโลก ที่สามารถรีไซเคิล สลายตัว หรือย่อยสลายทางชีวภาพได้ 100% ภายในปี 2568 และ 2573 ตามลำดับ

            ด้านโรงงานผลิตเครื่องดื่มซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ถือเป็น “โรงงานสีเขียว” สามารถอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง ซึ่งออกแบบตามมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ระดับ Silver ในเรื่องของการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งหลังคาที่สามารถดูดซับความร้อนได้ดี ทิศทางของโรงงานควรหันทางด้านใด จนถึงการใช้อาคารในการปฏิบัติงานจริง บวกกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลส์ ติดตั้งหลอดไฟ LED ประหยัดไฟฟ้า และเทคโนโลยีในสาย

“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” เพิ่มศักยภาพการผลิตดันระบบออโตเมชั่นเต็มรูปแบบ

            “การผลิตที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการผลิตในปัจจุบันสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และยังมุ่งหน้าพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น”

ด้านทรัพยากรน้ำ โรงงานผลิตเครื่องดื่มของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ได้เลือกใช้เทคโนโลยีในสายพานการผลิตที่ช่วยลดการใช้น้ำ เช่น ในการผลิตเครื่องดื่ม 1 ลิตร ใช้น้ำไม่เกิน1.5ลิตร ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สูงกว่ามาตรฐานที่นิคมอุตสาหกรรมกำหนด โดยโรงงานได้ควบคุมคุณภาพของน้ำทิ้งที่ปล่อยออกสู่การนิคมฯ ให้มีคุณภาพสูงกว่าคุณภาพของน้ำทิ้งที่การนิคมฯ กำหนด  ซึ่งทำให้โรงงานสามารถนำน้ำส่วนหนึ่งที่ได้รับการบำบัดแล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้งในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น ใช้ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ ใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโรงงาน ส่งผลให้ใช้ทรัพยากรน้ำลดลงไปได้ถึง 35% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

              สำหรับโรงงานผลิตเครื่องดื่มของซันโทรี่ เป๊ปซี่โคนั้น เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงจากประเทศเยอรมัน ควบคุมการผลิตด้วยระบบออโตเมชั่นเต็มรูปแบบ โดยมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง 800 ขวดต่อนาที ที่สำคัญคือเป็นโรงงานระบบปิดตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การขึ้นรูปขวดพีอีที ผสมเครื่องดื่ม บรรจุขวด ปิดฝา ติดฉลาก

และการแพ็คบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้โรงงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารระดับโลก เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเครื่องดื่มของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค นั้นสะอาดและปลอดภัย 100 %  ซึ่งมีโรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง มีทั้งสิ้น 9 สายการผลิต  ส่วนโรงงานแห่งที่สองตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 4 สายการผลิต ทั้งนี้บริษัทยังได้เตรียมงบประมาณอีก 1,500 ล้านบาท สำหรับขยายโรงงานในเฟสต่อๆ ไป เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” เพิ่มศักยภาพการผลิตดันระบบออโตเมชั่นเต็มรูปแบบ

“ในปี 61 โรงงานที่สระบุรียังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่โรงงานที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมอบให้กับโรงงานที่ผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใบรับรองนี้มีอายุ 3 ปี”

นายเพิ่มศักดิ์ กล่าวต่อไปอีกว่า เมื่อทำการจัดลำดับโรงงานผลิตเครื่องดื่มในเครือซันโทรี่ทั่วโลก โรงงานที่สระบุรี ได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งทั้งในด้านประสิทธิภาพการผลิต จิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา พนักงานและทีมงานของบริษัทยังใส่ใจดูแลชุมชนรอบโรงงาน ด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำในโรงเรียน และบริจาคเครื่องดื่มที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน 

อีกทั้งที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการปลูกป่า ทำนาร่วมกับชุมชนรอบโรงงาน  แสดงถึงความใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการตอบแทนสังคม ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน

“เรามั่นใจว่าด้วยฐานการผลิตที่มีศักยภาพสูงทั้งสองแห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งแรกที่จังหวัดระยอง และโรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งที่สองที่จังหวัดสระบุรี รวมทั้งกระบวนการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่รสชาติและคุณภาพดีเยี่ยมส่งถึงมือคนไทยทั่วประเทศ  รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค สามารถดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มและสร้างการเติบโตในประเทศไทยได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป”