สแกน QR Code เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยหมื่นล้านรับได้เลย

30 พฤษภาคม 2563

สอน. เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย วงเงิน 10,000 ล้านบาท ภายในเดือนมิถุนายน 2563

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือเป็น 2 กรณี ดังนี้

- วงเงิน 6,500 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลทุกราย รายละไม่เกิน 5,000 ตัน

- วงเงิน 3,500 ล้านบาท ช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานน้ำตาลทุกตันอ้อย

สแกน QR Code เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยหมื่นล้านรับได้เลย
 

เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และทำสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาลก่อนเปิดหีบอ้อย โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code ไลน์ "ตรวจสิทธิ์อ้อย"

สแกน QR Code เงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยหมื่นล้านรับได้เลย

ทั้งนี้ โครงการเงินช่วยเหลือฯ จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ ประมาณ 200,000 ราย ซึ่งขณะนี้ สอน. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยจะสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและอนุมัติจ่ายเงินต่อไป