ม.อ. ปรับลดค่าเทอม-หอพัก ลดภาระผู้ปกครอง

01 พ.ค. 2564 เวลา 8:02 น.1.5k

ม.อ. ออกมาตรการเยียวยาลดภาระผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 ปรับลดค่าเทอม-หอพัก พร้อมมอบทุนการศึกษา บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19

ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้สร้างผลกระทบด้านสุขอนามัยและเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะถดถอย ซึ่งล่าสุดสถานการณ์ในประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่และการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจัดดำเนินมาตรการเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นมาตรการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อลดภาระให้กับผู้ปกครอง

ม.อ. ปรับลดค่าเทอม-หอพัก ลดภาระผู้ปกครอง  

มาตรการเยียวยาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทางม.อ. ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมให้กับนักศึกษาทุกราย ในอัตรา 30% สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 และลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา 20% จากอัตราปกติ สำหรับการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564 และลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 10 จากอัตราปกติ สําหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ผศ. สุพจน์ โกวิทยา

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยมอบทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป และทุนการศึกษาประเภททุนทํางานแลกเปลี่ยน  รวมถึงสวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินและมีความจําเป็นเร่งด่วน และช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอรับมาตรการเยียวยา หรือได้รับผลกระทบอื่นๆ สามารถติดต่อคณะหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลด้านกิจการนักศึกษา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป  

ม.อ. ปรับลดค่าเทอม-หอพัก ลดภาระผู้ปกครอง

ขณะที่ระบบการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดบริการและสวัสดิการ โดยให้วิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร จัดเตรียมห้องเรียนที่มีความพร้อมของระบบ และอุปกรณ์ การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์ สถานที่ และเครือข่ายสัญญาณในการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง