กรมอุทยานฯ ผนึก ซีพี-เมจิ เพิ่มพื้นที่สีเขียวอุทยานแห่งชาติสามหลั่น

18 ก.พ. 2564 เวลา 3:06 น. 211

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงนาม MoU ซีพี-เมจิ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามหลั่น จ.สระบุรี เดินหน้าบรรเทาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ตามเป้าหมาย SDGs

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ(Memorandum  of Understanding) กับ บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสามหลั่น จังหวัดสระบุรี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ในการดูแลรักษาผืนป่าของประเทศร่วมกัน เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

กรมอุทยานฯ ผนึก ซีพี-เมจิ เพิ่มพื้นที่สีเขียวอุทยานแห่งชาติสามหลั่น

จากการที่ บริษัท ซีพี-เมจิจำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความร่วมมือฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมสู่ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ที่ปฏิบัติงานป้องกันดูแลรักษาพื้นที่ป่าด้วยความทุ่มเทและเสียสละ         

ด้านนางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด  กล่าวว่า ในปี 2564 นี้ บริษัท ซีพี-เมจิจำกัด จะร่วมฟื้นฟูผืนป่าที่เสื่อมโทรมในพื้นที่บ้านบุใหญ่ หมู่ 10 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน50 ไร่ สร้างฝายผสมผสาน 10 แห่ง จัดทำแนวกันไฟและสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า สร้างเครือข่ายชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนกองทุนสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของกรมฯ และพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำนครนายก และลำน้ำที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่มีลำน้ำไหลผ่านในช่วงหน้าแล้ง     

กรมอุทยานฯ ผนึก ซีพี-เมจิ เพิ่มพื้นที่สีเขียวอุทยานแห่งชาติสามหลั่น

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของประชากรโลก ทั้งปัญหาภัยแล้ง ปัญหาโลกร้อน และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญในการคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ และการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ถือเป็นต้นทุนสำคัญในทุกมิติ ความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นมีส่วนร่วมลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และเป็นแนวทางที่ทุกบริษัทในเครือซีพียึดปฏิบัติ   

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และมีปณิธานในการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ตามเป้าหมาย SDGs” นางสาวสลิลรัตน์กล่าว       
กรมอุทยานฯ ผนึก ซีพี-เมจิ เพิ่มพื้นที่สีเขียวอุทยานแห่งชาติสามหลั่น      

 

ซีพี-เมจิ ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 3 เสาหลัก อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่  สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ(Sustainable  Development Goals : SDGs) และเดินตามเป้าหมายความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Zero Carbon) ในปี พ.ศ. 2573 หรือ ค.ศ. 2030

แท็กที่เกี่ยวข้อง