ซีพีเอฟเสริมมาตรการรัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง

10 ก.พ. 2564 เวลา 8:35 น. 144

ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ สานต่อ "โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ปีที่ 10

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนซีพีเอฟคืนสุข ผู้สูงวัย  เปิดเผยว่า โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย เป็นโครงการที่บริษัทดำเนินการมาต่อเนื่อง โดยมีพนักงานจิตอาสาสายธุรกิจต่างๆ ของซีพีเอฟทั่วประเทศ ช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งพิง ไม่มีลูกหลานดูแล ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งทุกๆเดือน บริษัทฯ จะนำเงินช่วยเหลือเพื่อใช้ดำรงชีพไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการพิจารณาเข้าโครงการ ฯ เดือนละ 2,000 บาท จนกว่าผู้สูงอายุจะถึงแก่กรรมหรือมีลูกหลานมารับไปดูแล รวมทั้งช่วยดูแลสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ    

ซีพีเอฟเสริมมาตรการรัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง

ปี 2564 ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์  (Aged Society) หมายถึง การมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมด กลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ ส่วนหนึ่งไร้ที่พึ่งพิง ไม่มีรายได้เพียงพอเลี้ยงตัวเอง และไม่มีลูกหลานดูแล นอกเหนือจากมาตรการภาครัฐที่ช่วยเหลือผ่านโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพคนพิการภาคเอกชนอย่างซีพีเอฟ ดำเนิน”โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย”  มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 10 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย  

    

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุไปแล้วรวม 869 ราย และล่าสุด ปี  2563 มีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ อยู่ที่  345 ราย ซึ่งทุกๆ ปี จะมีการพิจารณาผู้สูงอายุรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีเกณฑ์พิจารณา คืออายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีลูกหลานดูแล อาศัยอยู่ในรัศมีห่างจากฟาร์ม โรงงานของซีพีเอฟไม่เกิน 5 กิโลเมตร และอาศัยอยู่มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี ไม่ปรากฎว่าเป็นผู้ติดสุรา ยาเสพติด และการพนัน           

ซีพีเอฟเสริมมาตรการรัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง        

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงการระบาดรอบล่าสุด  ซีพีเอฟ ยึดแนวทางปฎิบัติของบริษัทฯในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด  รวมไปถึงกรณีที่จิตอาสาซีพีเอฟลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมเยียนและนำเงินช่วยเหลือในการดำรงชีพไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ เข้มงวดเรื่องการเว้นระยะห่างในการสื่อสารกับผู้สูงวัย ต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ใส่ถุงมือ และมีเจลล้างมือติดไปทุกครั้งที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงวัย 

จากการที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข  ผู้สูงวัย โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสอดรับกับแนวนโยบายของภาครัฐ ทางกรมกิจการผู้สูงอายุ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีหนังสือขอบคุณมายังโครงการฯ 

ซีพีเอฟเสริมมาตรการรัฐ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไร้ที่พึ่ง

แท็กที่เกี่ยวข้อง