“ซีพี ออลล์” ชู CONNEXT ED ยกระดับการศึกษา

19 ม.ค. 2564 เวลา 12:30 น.233

ซีพี ออลล์ ยกระดับการศึกษา ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED แผนงาน 5 เฟส เผย 3 เฟสแรกดูแลโรงเรียนกว่า 485 แห่ง ตั้งเป้าครบ 5 เฟส พัฒนาโรงเรียนได้ 638 แห่งทั่วประเทศ

นายธานินทร์ บูรณมานิต ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า จากการเป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) ร่วมขับเคลื่อนแผนงาน 5 เฟส หรือประมาณ 5 ปีการศึกษา มีเป้าหมายในการดูแลและยกระดับโรงเรียน 5,567 แห่งทั่วประเทศ จากการดำเนินงานล่าสุด 3 เฟสแรก ซีพี ออลล์ มีโรงเรียนภายใต้ความดูแลกว่า 458 แห่ง อนุมัติงบพัฒนาไปแล้ว 379 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับเยาวชนไทย 83,436 คน ผ่านการดำเนินโครงการด้านต่างๆ กว่า 500 โครงการ 

“ซีพี ออลล์” ชู CONNEXT ED ยกระดับการศึกษา

นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีจิตสาธารณะจากหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทกว่า 200 คน มาพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในโครงการ Leadership Program for Education Sustainable เพื่อเป็น School Partner ดูแลโครงการเพื่อการศึกษาในแต่ละโรงเรียน ลงพื้นที่คลุกคลีกับโรงเรียนต่างๆ โดยตรง 

“ซีพี ออลล์” ชู CONNEXT ED ยกระดับการศึกษา

ซีพี ออลล์ ได้เข้าไปทำหน้าที่สนับสนุนปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ แนวคิดการทำโครงการดีๆ ของหลายๆ โรงเรียน สามารถเป็นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ เครื่องไม้เครื่องมือ ไปจนถึงองค์ความรู้ในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยโครงการที่ซีพี ออลล์ ได้เข้าไปสนับสนุนให้แก่โรงเรียนต่างๆ ภายใต้ CONNEXT ED สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม อาทิ  โครงการด้านวิชาชีพ ช่วยฝึกทักษะอาชีพให้แก่ครู นักเรียน ตลอดจนคนในชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการด้านเกษตรกรรม โครงการด้านวิชาการ โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม ไปจนถึงโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

จากการดำเนินงาน บริษัทได้ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนใน 3 เฟสแรกแล้ว รวม 379 โรงเรียน โดยภายใต้จำนวนดังกล่าว มีโรงเรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์ยุทธศาสตร์ต่างๆ ตลอดจนเกณฑ์มิติด้านความยั่งยืน ได้แก่ 1.การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน มีแผนสร้างรายได้ด้วยตัวเองและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  2.การบูรณาการความรู้มาเป็นหลักสูตร มีการบรรจุเนื้อหาในรูปแบบหลักสูตรท้องถิ่น ให้ครูและนักเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสมสามารถเรียนรู้ได้ 3.การพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นพื้นที่เปิดแห่งใหม่ให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบคอร์สระยะสั้น และได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียน Best Practice ถึงจำนวน 32 โรงเรียน บางโครงการสามารถเป็นต้นแบบขยายผลให้แก่โรงเรียนจำนวนมากได้อีกด้วย 

“ซีพี ออลล์” ชู CONNEXT ED ยกระดับการศึกษา

สำหรับโรงเรียน Best Practice ที่โดดเด่นมากที่สุดด้านสิ่งแวดล้อม คือ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับโครงการต้นกล้าไร้ถัง ที่ปลูกฝังเด็ก เยาวชน พ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียน ให้ร่วมกันลด ละ เลิก ใช้สิ่งของที่สามารถกลายเป็นขยะและใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น แก้วน้ำพลาสติก หลอด จานกระดาษ จนสามารถลดปริมาณขยะจาก 15 ตันต่อเดือน เหลือเพียง 2 กิโลกรัมต่อเดือน พร้อมทั้งมีการบูรณาการจัดการขยะเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ ด้วยการคัดแยกวัสดุออกจากขยะจนสามารถหมุนเวียนรายได้กลับสู่โรงเรียน มีการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการดังกล่าวกำลังได้รับการขยายผลสู่โรงเรียน 379  แห่งที่ซีพี ออลล์ดูแลเพื่อช่วยลดทั้งปริมาณขยะและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 

ขณะเดียวกัน ซีพี ออลล์ ได้ร่วมสนับสนุนด้านวิชาการและไอซีทีในโครงการ “ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI Lab  ของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จ.ขอนแก่น พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ทั้งหุ่นยนต์หรือ Robotics , AI (Artificial Intelligence Lab) และ IoT (Internet of Things) อย่างง่าย จนนักเรียนสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้ อาทิ เครื่องจ่ายเจลล้างมืออัตโนมัติ ราวตากผ้าอัตโนมัติ ถังขยะอัจฉริยะ และเครื่องเตือนไฟรั่วได้ โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน อาทิ “ร้านกาแฟสร้างอาชีพ” ของโรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่อร้านกาแฟเสรีไทย ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำเครื่องดื่ม การบริหารจัดการร้าน ทั้งยังให้คนในชุมชนสามารถวางขายสินค้า OTOP และร่วมเป็นเจ้าของร้านผ่านการถือหุ้นสหกรณ์ 

“ซีพี ออลล์” ชู CONNEXT ED ยกระดับการศึกษา

“ซีพี ออลล์” ชู CONNEXT ED ยกระดับการศึกษา

สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 41 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยซีพี ออลล์ วางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED 5 เฟส จำนวน 638 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด  

แท็กที่เกี่ยวข้อง