ครม.เห็นชอบ จ่ายค่าตอบแทน-เยียวยา-เสี่ยงภัย ให้อสม. คนละ 500 บ. นาน 3 เดือน 

01 มิ.ย. 2564 | 06:55 น.

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบจ่ายค่าตอบแทน-เยียวยา-เสี่ยงภัย ให้กับ อสม.-อสส. คนละ 500 บ. นาน 3 เดือน 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย คนละ 500 บาท รวม 1,500 บาทต่อคน เป็นเวลา 3 เดือน สำหรับ อสม. หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จำนวน 1,039,729 คน  และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จำนวน 10,577 คน รวม 1,050,300 คน

ระยะเวลาดําเนินงานจ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564  ในการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีสิทธิรับค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่  เห็นชอบวงเงินกว่า 1,575 ล้านบาท


สาระสําคัญของเรื่องนี้ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบทบาท อสม. ในการสื่อสารให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงสํารวจและติดตามอาการ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีนในชุมชน

2.เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสนับสนุนบทบาท อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การติดเชื้อ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูทางจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมขน

3. เพื่อสนับสนุนบทบาท อสม. ในการจัดกระบวนการ พัฒนา บทบาทของประชาชน/ชุมขนของชุมชนในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๓๙ และร่วมสร้างตําบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :