10 พฤษภาคม 2021

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำพิพากษาจำคุก "วัฒนา เมืองสุข" 50 ปี คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร

02 Feb 2021 00:05 น.
อ่าน 8,007 ครั้ง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำพิพากษาจำคุก "วัฒนา เมืองสุข" 50 ปี คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำพิพากษาศาลฎีกา จำคุก "วัฒนา เมืองสุข" 50 ปี คดีทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ

 

คดีหมายเลขดำที่ อม. 42/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 15/2563 ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ นายวัฒนา เมืองสุข ที่ 1 กับพวกรวม 9 คน จำเลย คดีหมายเลขดำที่ อม. 102 /2561 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 16/2563 ระหว่าง อัยการสุงสุด โจทก์ นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน จำเลย

 

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้สั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน โดยให้เรียกโจทก์ทั้งสองสํานวนว่า โจทก์ เรียกจําเลยที่ 1 ถึงที่ 9 ในสํานวนแรกว่า จําเลยที่ 1 ถึงที่ 9 และเรียกจําเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ในสํานวนหลังว่า จําเลยที่ 10 ถึงที่ 14 ตามลําดับ

 พิพากษาว่า จําเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 (เดิม) จําเลยที่ 4 ถึงที่ 8 และที่ 10 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 (เดิม)ประกอบมาตรา 86

 

การกระทําของจําเลยที่ 1 และที่ 4 ถึงที่ 8 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

 

ลงโทษจําเลยที่ 1 (นายวัฒนา เมืองสุข) จําคุกกระทงละ 9 ปีรวม 11 กระทง เป็นจําคุก 99 ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจําคุกจําเลยที่ 1 มีกําหนด 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3)

 

ลงโทษจําเลยที่ 4 (นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร) จําคุกกระทงละ 6 ปี รวม 11 กระทง เป็นจําคุก 66 ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจําคุกจําเลยที่ 4 มีกําหนด 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3)

 

ลงโทษจําเลยที่ 5 (นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง) จําคุกกระทงละ 4 ปี รวม 5 กระทง เป็นจําคุก 20 ปี

 

ลงโทษจําเลยที่ 6 (นางสาวกรองทอง วงศ์แก้ว) จําคุกกระทงละ 4 ปีรวม 11 กระทง เป็นจําคุก 44 ปี

 

ลงโทษจําเลยที่ 7 (นางสาวรุ่งเรือง ขุนปัญญา) จําคุกกระทงละ 4 ปี รวม 8 กระทงเป็นจําคุก 32 ปี

 

ลงโทษจําเลยที่ 8 (บ.เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด) ปรับกระทงละ 25,000 บาท รวม 11 กระทงรวมเป็นเงิน 275,000 บาท

 

ลงโทษจําเลยที่ 10 (นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง) จําคุก 4 ปี ให้นับโทษจําคุกจําเลยที่ 4 (นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร) ต่อจากโทษจําคุกจําเลยที่ 2 (มานะ วงศ์พิวัฒน์) ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. 3331/2557, อ.3332/2557,อ.3333 /2557 และ อ. 3334/2557 ของศาลแขวงสมุทรปราการ และต่อจากโทษจําคุกจําเลยที่ 14 (นางสาวสุภาวิดา หรือ กัญญ์ปภัส คงสุข) ในคดีหมายเลขแดงที่ อม. 178 /2560 และ อม. 179/2560 ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้นับโทษจําคุกจําเลยที่ 5 (นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง) ต่อจากโทษจําคุกจําเลยที่ 11 ( บ.พาสทิญ่า ไทย จำกัด) ในคดีหมายเลขแดงที่ อม. 178/2560 และ อม. 179/2560 ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ให้นับโทษจําคุกจําเลยที่ 10 (นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง) ต่อจากโทษจําคุกจําเลยที่ 1 (นายวัฒนา เมืองสุข) ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 8588/2552 ของศาลจังหวัดพัทยา

 

ส่วนที่โจทก์มีคําขอให้นับโทษ จําเลยที่ 10 (นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง) ต่อจากโทษจําเลยที่ 24 ในคดีอาญาหมายเลขดําที่ อ. 2542/2553 คดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ. 2076/2563 ของศาลอาญานั้น คดีดังกล่าวศาลอาญามีคําพิพากษายกฟ้องจึงไม่อาจนับโทษต่อได้

 


หากจําเลยที่ 8 (บ.เพรซิเดนท์ อะกริ เทรดดิ้ง จำกัด) ซึ่งเป็นนิติบุคคลไม่ชําระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29 กับให้ริบเงิน จํานวน 1,323,006,750 บาท โดยให้จําเลยผู้มีหน้าที่ต้องส่งเงินที่ริบชําระเป็นเงินแทน ตามมูลค่าของเงินที่ศาลสั่งริบภายในกําหนด 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา หากไม่ชําระภายในระยะเวลากําหนดต้องชําระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจํานวนดังกล่าวจนกว่าจะชําระเสร็จ

 

จําเลยที่ 1 (นายวัฒนา เมืองสุข) ที่ 4  (นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร) ที่ 6 (น.ส.กรองทอง วงศ์แก้ว) และที่ 8 (บ.เพรซิเดนท์ อะกริเทรดดิ้ง จำกัด) ร่วมกันชําระเป็นเงินแทนตามมูลค่า จํานวน 1,323,006,750 บาท

 

จําเลยที่ 5 (น.ส.รัตนา แซ่เฮ้ง) ร่วมชําระ จํานวน 763,197,000 บาท

 

จําเลยที่ 7 (น.ส.รุ่งเรือง ขุนปัญญา) ร่วมชําระ จํานวน 1,056,267,000 บาท

 

จําเลยที่ 10 (นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง) ร่วมชําระจํานวน 40,000,000 บาท ไม่ริบเงินตามฟ้อง ข้อ 2.6 เฉพาะจํานวน 89,000,000 บาท และตามฟ้องข้อ 2.9 เฉพาะจํานวน 7,610,000 บาท

 

ให้ยกฟ้องโจทก์สําหรับจําเลยที่ 2 (นายมานะ วงศ์พิทักษ์) ที่ 3 (พรพรหม วงศ์พิทักษ์) ที่ 9 (บ.ซิลเวอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (เดิมชื่อ บ.ไทย เฉน หยู) อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ) และที่ 11 ถึงที่ 14 (บ.พาสทิญ่า ไทย จำกัดบ.นามแฟทท์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด,บ.พรินซิพเทค ไทย จำกัด และน.ส.สุภาวิดา หรือ กัญญ์ปภัส คงสุข) 

 

อ่านรายละเอียด คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 

  

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend