svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.เคาะแผน 3 ปี 1.5 หมื่นล้านปราบยาเสพติด

03 พฤศจิกายน 2563

ครม.ไฟเขียว เห็นชอบแผน 3 ปี 5 มาตรการ 9 แนวทาง ปราบปรามยาเสพติด พร้อมจัดสรรงบ 15,957 ล้านบาท

วันที่ 3พ.ย. 63 น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปี 2563-2565 งบประมาณดำเนินการจำนวน 15,957 ล้านบาท โดยแยกเป็น ด้านการป้องกันยาเสพติดจำนวน 5,608 ล้านบาท   ด้านการปราบปรามยาเสพติดจำนวน 5,897 ล้านบาท และด้านการบำบัดรักษายาเสพติดจำนวน 4,451 ล้านบาท


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแผนชี้นำการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดระดับปัญหาได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี และลดระดับจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศภายในปี 2580 


ทั้งนี้แผนดังกล่าวจะประกอบด้วย 5 มาตรการ 9 แนวทาง


มาตรการแรก ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ มี 1 แนวทางคือ แนวทางในการให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติการสนับสนุนซึ่งกันและกัน การบริหารจัดการชายแดน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

มาตรการที่ 2 การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย มี 2 แนวทางคือ การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด

 

มาตรการที่ 3 การป้องกันยาเสพติด มี 3 แนวทางคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และชุมชนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก,  การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม และการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 

มาตรการที่ 4 การบำบัดรักษายาเสพติด มี 1 แนวทางคือ การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด

 

 

มาตรการที่ 5 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ มี 2 แนวทางคือ แนวทางแรกเป็น กิจการพิเศษเพื่อดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ โดยการควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด และการพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่ เช่น การทำให้ยาเสพติดชนิดที่ไม่ร้ายแรงเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมาย และแนวทางที่ 2 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยการพัฒนาระบบข้อมูล และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยาเสพติด