ป้องกันตกหล่น "มหาดไทย" เคาะทุกบ้าน ถามความเดือดร้อนจากโควิด

15 เม.ย. 2563 เวลา 1:19 น.5.6k

เดินหน้าใช้งบท้องถิ่นเยียวยา "อธิบดีกรมการปกครอง" สั่งด่วน ให้นายอำเภอสำรวจผลกระทบชาวบ้านจากโควิด แล้วให้รายงานกลับมาทุกวัน

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา เป็นโทรสารในราชการกรมการปกครอง ด่วนที่สุดจาก อธิบดีกรมการปกครอง ถึง ปลัดจังหวัด ทุกจังหวัด ระบุว่า  ตามที่กรมการปกครอง มีหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0305.3/ว 9241 ลงวันที่ 6 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสํารวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้นเนื่องจากการสํารวจและบันทึกข้อมูลดังกล่าวมีความสําคัญในการวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ประชาชน กรมการปกครอง จึงขอให้ปลัดจังหวัดเน้นย้ำนายอําเภอให้ความสําคัญกับการบันทึกข้อมูล ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้นายอําเภอ กําชับปลัดอําเภอที่ได้รับมอบหมายซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลฯ และให้คําแนะนําแก่ผู้ที่มีหน้าที่สํารวจ และบันทึกข้อมูลฯ ตามแนวทางที่กําหนดด้วย

อนึ่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.ปค.) จะดําเนินการประมวลและติดตามผลการบันทึกข้อมูลฯ เป็นประจําทุกวัน

ป้องกันตกหล่น "มหาดไทย" เคาะทุกบ้าน ถามความเดือดร้อนจากโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือด่วนของกรมการปกครองดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 เม.ย.63 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)เนื้อหาหนังสือระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการแพร่กระจายซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการสอบถามจากจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงความชัดเจนในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

กระทรวงมหาดไทยจึงขอซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้1. เนื่องจากขณะนี้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการแพร่กระจาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง และเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ดังนี้1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณภัย ตามระเบียบฯ การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบฯ และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามระเบียบฯได้
 
1.2 การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 1.1 ให้ดำเนินการ ตามระเบียบๆ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย และหมวดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเงินสะสม ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือก่อนหน้านี้ อนุมัติให้ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม หรือโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว2.ให้จังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจตรงกัน ถึงแนวทางปฏิบัติตามข้อ 1. หากมีปัญหาในการปฏิบัติ ให้จังหวัดหารือกระทรวงมหาดไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง