16 มิถุนายน 2021

คพ. เปิดฟังความเห็น ร่าง กม.จัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

08 May 2021 11:01 น.
อ่าน 99 ครั้ง

คพ. เปิดฟังความเห็น ร่าง กม.จัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

คพ. เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....


 

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

คพ. เปิดฟังความเห็น ร่าง กม.จัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบซึ่งเป็นสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิด หากรั่วไหลจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จำเป็นต้องมีการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก ถอดชิ้นส่วน และกำจัดซากผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้มีระบบการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ

คพ. เปิดฟังความเห็น ร่าง กม.จัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

โดยอาศัยหลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ควบคู่กับหลักความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) ที่ให้ผู้ผลิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน

นายอรรถพล กล่าวว่า ร่าง พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...ประกอบด้วยองค์ประกอบ บททั่วไป หมวด 1 คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์ หมวด 2 กองทุนการจัดการซากผลิตภัณฑ์ หมวด 3 การจัดการซากผลิตภัณฑ์ หมวด 4 การตรวจสอบและควบคุม  หมวด 5 บทกำหนดโทษ และบทเฉพาะกาล ซึ่ง ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้กระทำ หรือห้ามมิให้กระทำการใด ๆ

หากฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายต้องระวางโทษปรับทางปกครอง ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือทำลายซากผลิตภัณฑ์ในที่สาธารณะที่รกร้างว่างเปล่าหรือทิ้งปนอยู่กับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยต้องนำไปคืนที่ศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าร้อยบาท หรือ ห้ามมิให้ผู้ใดรับคืนจัดเก็บหรือรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ เว้นแต่จัดทำโดยศูนย์รับคืนที่ได้จัดตั้งและขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท เป็นต้น

เมื่อรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเสร็จ จะเข้าสู่กระบวนการเสนอขอความเห็นชอบรัฐมนตรี ทส. เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป นายอรรถพล กล่าว ทั้งนี้ ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถให้ความเห็นได้ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 23 พฤษภาคม 2564 ทางอีเมล์ Pcdlaw10@gmail.com และอ่านรายละเอียด ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ได้ทาง https://1th.me/oq9M2 นายอรรถพล กล่าว

 

 

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend