สรุปขั้นตอน-วิธีการ "ผู้ประกันตนม.33" รับเงินเยียวยาทดแทนการว่างงานจากเหตุโควิด-19

02 พ.ค. 2564 เวลา 5:40 น. 2.6k

เปิดขั้นตอน-วิธีการ “ผู้ประกันตนม.33” รับเงินเยียวยาทดแทนการว่างงาน 50 % กรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สรุปครบที่นี่

การระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทุกกลุ่มอาชีพ ในส่วนของผู้ประกอบการ นายจ้าง และลูกจ้างนั้น กระทรวงแรงงาน โดย สำนักงานประกันสังคม มีมาตรการเยียวยา ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว จะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตามประกาศ กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563 และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างหรือถูกสั่งให้กักตัว มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในขณะนี้ โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้  

กรณีเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 33 

1.กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) จากนั้นส่งให้นายจ้างพร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

กรณีของ "นายจ้าง" หรือ "ผู้ประกอบการ" ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์แทน (สปส.2-01/7) จากลูกจ้างให้ครบถ้วน

2.นายจ้างบันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th พร้อมแนบเอกสารดังนี้

   -ข้อมูลลูกจ้างตามแบบฯ สปส.2-01/7

   - หนังสือรับรองการหยุดงาน กรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว (นายจ้างที่ใช้ระบบครั้งแรกต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน)

3.นายจ้างนำส่งแบบคำขอรับประโยชน์แทนของลูกจ้างที่บันทึกข้อมูลไว้แล้ว ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ (ส่งแบบลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service

4. เมื่อสำนักงานประกันสังคมได้รับข้อมูลของนายจ้างถูกต้องครบถ้วนจะทำการอนุมัติจ่าย รอบแรกเงินเข้าบัญชี ภายใน 5 วันทำการ ส่วนที่เหลือจะโอนเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจนครบ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

สรุปขั้นตอน-วิธีการ "ผู้ประกันตนม.33" รับเงินเยียวยาทดแทนการว่างงานจากเหตุโควิด-19

 

สรุปขั้นตอน-วิธีการ "ผู้ประกันตนม.33" รับเงินเยียวยาทดแทนการว่างงานจากเหตุโควิด-19

สรุปขั้นตอน-วิธีการ "ผู้ประกันตนม.33" รับเงินเยียวยาทดแทนการว่างงานจากเหตุโควิด-19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ กำชับ “แรงงาน” เร่งดูแลผู้ประกันตนม.33 รับเงินเยียวยาว่างงาน 50%

"ประกันสังคมมาตรา33" นายกฯสั่ง 4 หน่วยงานถกหามาตรการเยียวยา

4 พ.ค.นี้ ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง เช็กที่นี่

กรมท่าอากาศยาน ยกระดับเข้มข้น เฝ้าระวังโควิด

ผวา โควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ทะลักเข้าไทยจากมาเลเซีย

แท็กที่เกี่ยวข้อง